Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Wrocław

Terapeuci Wrocław

Nasz zespół we Wrocławiu

LEKARZE PSYCHIATRZY

Natalia Zazulak – absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz specjalista z psychiatrii dzieci i młodzieży; na co dzień  zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej; pracuje także w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz dyżuruje w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. W Centrum Terapii Promitis zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, rozwojowymi, psychotycznymi czy zaburzeniami zachowania.

Aleksandra Zawadzka – absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Tematem jej rozprawy doktorskiej były zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe u osób obciążonych chorobą somatyczną, zakażonych HIV,HCV lub innymi chorobami infekcyjnymi. Główne spektrum jej zainteresowania stanowią choroby psychiczne osób dorosłych i adolescentów, zaburzenia na podłożu somatyzacyjnym, działania skierowane do osób LGBT. Pracuje w prywatnej praktyce w Poradni Zdrowia Psychicznego.

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Magdalena Oleśniewicz – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Obecnie w trakcie Czteroletniego Szkolenia Podyplomowego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie (Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej. Na co dzień pracuje jako psycholog na oddziale zamkniętym psychiatrycznym dla dorosłych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, gdzie zajmuje się interwencją kryzysową i diagnozą psychologiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk i staży na oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych i młodzieży m.in: przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, na oddziale Onkologii i Hematologii dziecięcej Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu, w Specjalistycznym Szpitalu w Branicach (oddział psychiatryczny stacjonarny, sądowy), pracując z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej (zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia) Przy Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus. Swoją wiedzą z zakresu psychologii klinicznej dzieli się ze studentami jako wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. W Centrum zajmuje się psychoterapią indywidualną, wsparciem psychologicznym, psychoedukacją osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych (lęki, depresja, fobia społeczna, niska samoocena, wahania nastrojów, trudności w relacjach z innymi, kryzysy emocjonalne, kompulsywne objadanie się). Pracuje z młodzieżą przejawiającą zachowania agresywne i impulsywne. Pracuje zgodnie ze standardami etyki zawodu psychologa, swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zainteresowania zawodowe: filmoterapia, regulacja emocji, terapia schematów, kompulsywne objadanie się.

Katarzyna Bulic – psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPiB. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna) oraz studia licencjackie na Politechnice Wrocławskiej (kierunek: Zarządzanie) na wydziale Informatyki i Zarządzania. Posiada dyplom studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Brała udział w kursach oraz szkoleniach w nurcie systemowym w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała na stażu na Oddziale Psychiatrycznym Dorosłych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także w Zespole Szkół Specjalnych we Wrocławiu. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym Promitis. Nieustannie poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pracuje w oparciu o nurt poznawczo – behawioralny wykorzystując również techniki terapii systemowej. Zajmuje się terapią zaburzeń afektywnych (depresji, dystymii, zaburzeń dwubiegunowych), zaburzeń lękowych (fobie proste, napady paniki, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione), dysfunkcji seksualnych, zaburzeń potraumatycznych, uzależnień, zaburzeń snu, zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych (OCD) a także trudności w radzeniu sobie ze stresem. Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i z dorosłymi.

Joanna Szyszka – psycholog, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Praktycznej diagnozy psychologicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk oraz pracy w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera. Na co dzień pracuje w Punkcie Przedszkolnym Promitis, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci ze spektrum autyzmu. Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach z zakresu diagnozy i wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Piotr Tomczak – psycholog, absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna) oraz studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pracując jako psycholog na koloniach, gdzie zajmował się przeprowadzaniem programów socjoterapeutycznych, profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach i szkoleniach. Obecnie pracuje we Wrocławskim Centrum Zdrowia jako psycholog pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a także jako terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym Promitis dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. W Centrum Terapii Promitis prowadzi konsultacje i diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

TERAPEUCI BIOFEEDBACK

Małgorzata Pawlak – certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, fizjoterapeuta. Od ponad dwudziestu lat wspomaga rozwój dzieci z zaburzeniami czynności centralnego układu nerwowego, wadami genetycznymi i wadami postawy. Ukończyła m. in. kurs terapii wg Weroniki Sherbourne, kinezyterapii, wielowymiarowej manualnej terapii stóp. Jest uczestnikiem wielu zjazdów i sypozjów związanych z tematką wspomagania rozwoju dzieci. Zwolenniczka zaday „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Agnieszka Uberoi – psycholog i terapeuta Biofeedback drugiego stopnia. Ukończyła studia psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Warsztat pracy doskonaliła także na rocznym studium terapii poznawczo-behawioralnej oraz szkoleniach dodatkowych z zakresu wykorzystywania metody Biofeedback (m.in w relaksacji). Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach podstawowych, prowadząc indywidualne oraz grupowe zajęcia dla dzieci, jak również warsztaty dla rodziców. Interesuje się psychologią zdrowia i neuropsychologią.

Agata Pypłacz – psycholog, terapeuta EEG-Biofeedback (ukończony I i II stopień), psychoonkolog. Absolwentka kierunku psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z „Psychoonkologia w praktyce klinicznej” w Medycznym Centrum Kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie kliniczne zdobywała na praktykach i stażach między innymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie czy Terapeutycznym Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem. Obecnie pracuje z dziećmi (szkoła podstawowa) jak również z dorosłymi (głównie w problematyce niepłodności). Miłośniczka rozwoju osobistego (dzieci i dorosłych) poprzez m.in. wykorzystanie technik relaksacyjnych, oddechowych i poszerzających uważność (z ang. mindfulness).

LOGOPEDZI

Oktawia Czajka – absolwentka studiów na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.  Doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk zawodowych, zarówno w pracy z dziećmi, jak i z dorosłymi, przeprowadzanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych oraz zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie prowadzi terapię logopedyczną w przedszkolach oraz gabinecie logopedycznym, gdzie pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią ,a  także prowadzi grupowe zajęcia logorytmiczne. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z trudnościami w rozwoju mowy i komunikacji językowej.

TERAPEUTA METODY JOHANSENA

Anna Sobków – psycholog, absolwentka studiów psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje z dziećmi z trudnościami szkolnymi  (dysleksja rozwojowa, problemy z koncentracją uwagi, ADHD, ADD) i dziećmi z deficytami (autyzm, zespół Aspergera, opóźniony rozwój mowy). Terapeuta terapii taktylnej oraz  integracji odruchów według koncepcji dr S. Masgutowej w zakresie integracji odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych. Terapeuta Metody Warnkego. Terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej. W Centrum Terapii Promitis prowadzi indywidualną stymulację słuchową metodą Johansena oraz terapię czaszkowo-krzyżową.

 

10 LAT PROMITIS