Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Wrocław

Terapeuci Wrocław

Nasz zespół we Wrocławiu

LEKARZE PSYCHIATRZY

Natalia Zazulak – absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz specjalista z psychiatrii dzieci i młodzieży; na co dzień  zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej; pracuje także w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz dyżuruje w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. W Centrum Terapii Promitis zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, rozwojowymi, psychotycznymi czy zaburzeniami zachowania.

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Karolina Dreiseitel – psycholog, pedagog. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim oraz rocznego Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ukończyła kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT w Warszawie oraz kurs trenera umiejętności społecznych. Obecnie jest w trakcie 3-modułowego szkolenia z terapii behawioralnej w teorii i praktyce oraz studiów podyplomowych z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolenej. Swoje doświadczenie zdobywała pracując we Wrocławskim Centrum Zdrowia jako psycholog dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwoju oraz w placówkach oświatowych na terenie Wrocławia. Obecnie w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „PROMITIS” oraz Centrum Terapii „PROMITIS” prowadzi terapię oraz diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu oraz konsultacje i terapie dzieci i młodzieży.

Anna Skrzypczak-Konera  – psycholog, ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia kliniczna)  oraz studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.  Aktualnie w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk, staży i wolontariatu m.in. na oddziale ogólnopsychiatrycznym  z pododdziałem podwójnej diagnozy Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,  w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym Promitis. Zajmuje się koordynacją pracy terapeutów oraz prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci. W Centrum Terapii Promitis prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest koordynatorem ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajmuje się także konsultacjami oraz diagnozami w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera. Prowadzi diagnozy pod kątem ryzyka występowania dysleksji, bada intelekt oraz gotowość szkolną dzieci. Swoje kompetencje rozwija uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach poświęconym zagadnieniom: autyzmu, wsparcia psychologicznego dzieci, młodzieży i ich rodzin, psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Magdalena Oleśniewicz – psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Obecnie w trakcie Czteroletniego Szkolenia Podyplomowego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie (Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej. Na co dzień pracuje jako psycholog na oddziale zamkniętym psychiatrycznym dla dorosłych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, gdzie zajmuje się interwencją kryzysową i diagnozą psychologiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk i staży na oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych i młodzieży m.in: przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, na oddziale Onkologii i Hematologii dziecięcej Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży Specjalistycznego Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu, w Specjalistycznym Szpitalu w Branicach (oddział psychiatryczny stacjonarny, sądowy), pracując z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej (zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia) Przy Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus. Swoją wiedzą z zakresu psychologii klinicznej dzieli się ze studentami jako wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. W Centrum zajmuje się psychoterapią indywidualną, wsparciem psychologicznym, psychoedukacją osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych (lęki, depresja, fobia społeczna, niska samoocena, wahania nastrojów, trudności w relacjach z innymi, kryzysy emocjonalne, kompulsywne objadanie się). Pracuje z młodzieżą przejawiającą zachowania agresywne i impulsywne. Pracuje zgodnie ze standardami etyki zawodu psychologa, swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zainteresowania zawodowe: filmoterapia, regulacja emocji, terapia schematów, kompulsywne objadanie się.

Katarzyna Bulic – psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPiB. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna) oraz studia licencjackie na Politechnice Wrocławskiej (kierunek: Zarządzanie) na wydziale Informatyki i Zarządzania. Posiada dyplom studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Brała udział w kursach oraz szkoleniach w nurcie systemowym w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała na stażu na Oddziale Psychiatrycznym Dorosłych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także w Zespole Szkół Specjalnych we Wrocławiu. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym Promitis. Nieustannie poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pracuje w oparciu o nurt poznawczo – behawioralny wykorzystując również techniki terapii systemowej. Zajmuje się terapią zaburzeń afektywnych (depresji, dystymii, zaburzeń dwubiegunowych), zaburzeń lękowych (fobie proste, napady paniki, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione), dysfunkcji seksualnych, zaburzeń potraumatycznych, uzależnień, zaburzeń snu, zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych (OCD) a także trudności w radzeniu sobie ze stresem. Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i z dorosłymi.

Joanna Szyszka – psycholog, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz Studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Praktycznej diagnozy psychologicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk oraz pracy w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera. Na co dzień pracuje w Punkcie Przedszkolnym Promitis, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci ze spektrum autyzmu. Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach z zakresu diagnozy i wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Piotr Tomczak – psycholog, absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna) oraz studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pracując jako psycholog na koloniach, gdzie zajmował się przeprowadzaniem programów socjoterapeutycznych, profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach i szkoleniach. Obecnie pracuje we Wrocławskim Centrum Zdrowia jako psycholog pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a także jako terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym Promitis dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. W Centrum Terapii Promitis prowadzi konsultacje i diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Dorota Karasińska – psycholog. Ukończone studia w kierunku psychologii rodziny i wychowania na uniwersytecie łódzkim oraz studia podyplomowe w kierunku przygotowania pedagogicznego oraz studium: Terapii dzieci i młodzieży. W trakcie szkolenie w kierunku terapii rodzin w nurcie systemowym. Ponadto udział w szkoleniach: „Prowadzenie treningu kontroli złości dla dzieci i młodzieży”, „ABC autyzmu – szkolenie uzupełniające”, „Diagnoza funkcjonalna PEP-R”, „Podstawy terapii integracji sensorycznej”.

SEKSUOLOG

Lena Frankowska – psycholog, seksuolog w trakcie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach studiów szkoliła się z zakresu psychologii klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe Seksuologia kliniczna, pod kierownictwem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, w Warszawie. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu psychologii, seksuologii i terapii par, kształciła się w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym oraz Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej, seksuologicznej dla osób oraz par, psychoterapii oraz edukacji seksualnej dorosłych i młodzieży, zgromadzone podczas pracy w placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną i seksuologiczną. Zakres oferowanej pomocy: edukacja seksualna, problemy w związkach homoseksualnych i heteroseksualnych; dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn; akceptacja własnej orientacji seksualnej; zaburzenia preferencji i tożsamości seksualnej; zaburzenia relacji partnerskiej, związane ze sferą seksualną; dojrzewanie psychoseksualne.

TERAPEUCI BIOFEEDBACK

Małgorzata Pawlak – certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, fizjoterapeuta. Od ponad dwudziestu lat wspomaga rozwój dzieci z zaburzeniami czynności centralnego układu nerwowego, wadami genetycznymi i wadami postawy. Ukończyła m. in. kurs terapii wg Weroniki Sherbourne, kinezyterapii, wielowymiarowej manualnej terapii stóp. Jest uczestnikiem wielu zjazdów i sypozjów związanych z tematką wspomagania rozwoju dzieci. Zwolenniczka zaday „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Agnieszka Uberoi – psycholog i terapeuta Biofeedback drugiego stopnia. Ukończyła studia psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Warsztat pracy doskonaliła także na rocznym studium terapii poznawczo-behawioralnej oraz szkoleniach dodatkowych z zakresu wykorzystywania metody Biofeedback (m.in w relaksacji). Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkołach podstawowych, prowadząc indywidualne oraz grupowe zajęcia dla dzieci, jak również warsztaty dla rodziców. Interesuje się psychologią zdrowia i neuropsychologią.

LOGOPEDZI

Agnieszka Kostuń – neurologopeda. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim. Podyplomowo kształciła się w zakresie logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz terapii pedagogicznej z elementami arteterapii w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacji we Wrocławiu. Ukończyła kurs terapii ręki. Odbyła wiele szkoleń, doskonaląc swój warsztaty pracy, m.in.: Alternatywne sposoby komunikacji prowadzone przez dr Magdaleną Grycman, Terapia i edukacja dzieci autystycznych w fundacji Sinapsis, Logorytmika, terapia miofunkcjonalna, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard. Na co dzień realizuje się zawodowo w pracy z dziećmi, w szkole podstawowej we Wrocławiu, gdzie dodatkowo angażuje dzieci w działalność samorządową oraz wolontaryjną.

Monika Libera-Pierścińska – logopeda kliniczny, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku pedagogika specjalna: resocjalizacja, Studia Podyplomowe z zakresu logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki na DODN oraz Podyplomowe Studia Socjoterapii na DSWE we Wrocławiu. Ukończyła wiele szkoleń m.in. z zakresu: Polski język migowy /PJM/ na poziomie A0; Rewalidacja ucznia z zespołem Aspergera; Uczeń z autystycznego spektrum – funkcjonowanie, usprawnianie, organizacja pracy; Kinezjologia edukacyjna – „Brain Gym”; Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej. Aktualnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Arleta Walczak – pedagog specjalny,  terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną. Prowadziła terapię zdjęciową dla młodzieży i osób dorosłych. Obecnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W Centrum Terapii Promitis prowadzi Integrację Sensoryczną. Zainteresowania zawodowe koncentruje na terapii autystów oraz pracy z osobami z zaburzeniami uwagi.

Beata Krukowska – pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim – blok tematyczny rewalidacja. Studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach zajmujących się kształceniem, terapią i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Dorota Cierniak – pedagog specjalny, certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej. Ukończyła pedagogikę o specjalizacji rewalidacja na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz terapii pedagogicznej. Ukończyła szereg kursów i warsztatów, m. in. „Neuropsychologiczne podstawy zaburzeń zachowania”, „Terapia ręki”, „Zespoły genetyczne i metaboliczne”, „Zaburzenia neurologiczne wieku dziecięcego”, „Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”, „Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi w grupie rówieśniczej”, „Trening Socjoterapii” oraz szkolenie podstawowe z Programu Językowego Makaton. Pracowała z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią społeczną prowadząc zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii. Od kilku lat pracuje jako wychowawczyni i nauczycielka-terapeutka z dziećmi i młodzieżą z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonymi zaburzeniami.

Magdalena Wiśniewska – fizjoterapeuta z prawem wykonywania zawodu nadanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kierunek Fizjoterapia. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowanie pedagogicznym; absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku na kierunku Integracja Sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w Warsztacie Terapii Zajęciowej z młodzieżą i osobami dorosłymi. Obecnie prowadzi zajęcia z fizjoterapii w przedszkolu terapeutycznym Promitis.

Małgorzata Eichler-Fałowska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest terapeutą integracji sensorycznej II stopnia (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Fundacja „Promyk Słońca” we Wrocławiu). W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej, jest także terapeutą SI w Przedszkolu Terapeutycznym Promitis dla dzieci autystycznych. Interesuje się pracą terapeutyczną z dziećmi niedosłyszącymi oraz działa w stowarzyszeniu wspierającym dzieci i młodzież z wadami słuchu.

Natalia Hoja – pedagog specjalny, certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła pedagogikę o specjalizacji edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na kierunku wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie SWPS. Brała udział w wielu kursach, warsztatach oraz konferencjach z zakresu pedagogiki specjalnej oraz wszechstronnego wspierania rozwoju dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w charakterze pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wspomagającego w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych. Pasjonatka pedagogiki Marii Montessori, Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga oraz Wychowania Bez Porażek Thomasa Gordona. W pracy z dziećmi i rodzicami, dąży do budowania relacji opartej na szacunku i zrozumieniu.

PEDIATRA

Ewa Kokocińska – lekarz pediatra, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w leczeniu klinicznym i ambulatoryjnym, współpracuje z licznymi ośrodkami opieki zdrowotnej oraz prowadzi własną praktykę. Prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajmuje się doradztwem dla kobiet w ciąży i młodych matek z zakresu opieki nad noworodkiem.

TERAPEUTA METODY JOHANSENA

Anna Sobków – psycholog, absolwentka studiów psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje z dziećmi z trudnościami szkolnymi  (dysleksja rozwojowa, problemy z koncentracją uwagi, ADHD, ADD) i dziećmi z deficytami (autyzm, zespół Aspergera, opóźniony rozwój mowy). Terapeuta terapii taktylnej oraz  integracji odruchów według koncepcji dr S. Masgutowej w zakresie integracji odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych. Terapeuta Metody Warnkego. Terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej. W Centrum Terapii Promitis prowadzi indywidualną stymulację słuchową metodą Johansena oraz terapię czaszkowo-krzyżową.

 

 

10 LAT PROMITIS