Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Wrocław

Terapeuci Wrocław

Nasz zespół we Wrocławiu

LEKARZE PSYCHIATRZY

Natalia Zazulak – absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, lekarz specjalista z psychiatrii dzieci i młodzieży; na co dzień  zatrudniona w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej; pracuje także w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz dyżuruje w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. W Centrum Terapii Promitis zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, rozwojowymi, psychotycznymi czy zaburzeniami zachowania.

Kinga Krawiec – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Ponadto uczestnik studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii klinicznej Collegium Medicum UJ. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach stacjonarnych i dziennych ogólnopsychiatrycznych, leczenia uzależnień oraz leczenia nerwic.  Przyjmuje również pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń psychicznych będących skutkiem zażywania substancji psychoaktywnych.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Swoją wiedzę  doskonali biorąc udział w licznych kursach i konferencjach.

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Anna Kohut – psycholog, psychoterapeuta. Obecnie w trakcie Czteroletniego Szkolenia Podyplomowego do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie (Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Dodatkowo realizuje Studia Podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Prowadzi indywidualną terapię krótkoterminową osób dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami, które doświadczają m.in.: trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zmagają się z zaburzeniami lękowymi (PTSD, lękiem uogólnionym, fobią społeczną), zaburzeniami nastroju (w tym depresją), niską samooceną, poczuciem samotności. Wspiera terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. W trosce o wysoką jakość swojej pracy, poddaje ją regularnej superwizji w Centrum CBT w Warszawie. Ponadto nieustannie stara się podnosić kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii. Obszary zainteresowań zawodowych skupiają się wokół innowacyjnej Terapii Schematów, która znacząco wykracza poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej.

Agnieszka Albińska-Marczak – psycholog, specjalność psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS we Wroclawiu. W trakcie 4-letniego szkolenia z  psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyła szkolenie z Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS. Doświadczenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobywała podczas staży w oddziałach Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz podczas szkoleń i konferencji psychologicznych i psychiatrycznych. Obecnie prowadzi terapię indywidualną, zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W terapii wykorzystuje nurt systemowy i psychodynamiczny. Prowadzi konsultacje psychologiczne, diagnostykę i psychoterapię skierowane do młodzieży i osób dorosłych. Specjalizuje się w pomocy osobom doświadczającym cierpienia wynikającego z przeżywania silnego stresu, objawów depresji, nerwicy, wypalenia zawodowego. Pracuje również z osobami mającymi trudności w relacjach, problemy adaptacyjne, obniżone poczucie własnej wartości oraz  z osobami wyrażającymi chęć zgłębiania wiedzy na swój temat i poprawy jakości życia. Swoją pracę poddaje superwizji w OPS w Krakowie. Oferuje możliwość konsultacji psychologicznych w języku angielskim (uprawnienia: tytuł magistra filologii angielskiej).

Karolina Kurdas – psycholog, pedagog. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim oraz rocznego Studium Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ukończyła kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT w Warszawie oraz kurs trenera umiejętności społecznych. Obecnie jest w trakcie 3-modułowego szkolenia z terapii behawioralnej w teorii i praktyce. Swoje doświadczenie zdobywała pracując we Wrocławskim Centrum Zdrowia jako psycholog dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwoju, a także jako wykładowca w szkole policealnej prowadząc przedmioty dotyczące psychologii rozwojowej oraz psychologii ogólnej. Obecnie w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „PROMITIS” oraz Centrum Terapii „PROMITIS” prowadzi terapię oraz diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu oraz konsultacje i terapie dzieci i młodzieży.

Anna Skrzypczak-Konera  – psycholog, ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia kliniczna)  oraz studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.  Aktualnie w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Jest certyfikowanym terapeutą metody Instrumental Enrichment.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk, staży i wolontariatu m.in. na oddziale ogólnopsychiatrycznym  z pododdziałem podwójnej diagnozy Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,  w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym Promitis. Zajmuje się koordynacją pracy terapeutów oraz prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci. W Centrum Terapii Promitis prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest koordynatorem ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajmuje się także konsultacjami oraz diagnozami w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera. Prowadzi diagnozy pod kątem ryzyka występowania dysleksji, bada intelekt oraz gotowość szkolną dzieci. Swoje kompetencje rozwija uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach poświęconym zagadnieniom: autyzmu, wsparcia psychologicznego dzieci, młodzieży i ich rodzin, psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Patrycja Górecka-Olszowska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie w trakcie studiów magisterskich realizowała moduły z zakresu psychologii klinicznej. Wiedzę i umiejętności podnosi w ramach kursów i szkoleń m.in. w Wielkopolskim Towarzystwa Terapii Systemowej (pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej IGST) i Ośrodku Edukacji Psychologicznej), uczestniczy w superwizjach. Doświadczenie zdobywała pracując w placówkach specjalizujących się w pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, zarówno na oddziale szpitalnym jak i poradni. W terapii wykorzystuje nurt systemowy, gestalt oraz poznawczo-behawioralny starając się dopasować sposób pracy do indywidualnych potrzeb i preferencji. Prowadzi terapię i poradnictwo dla dorosłych, młodzieży oraz całych rodzin. Pracuje zarówno z osobami, której mają sprecyzowane problemy takie jak: trudności w relacjach, depresje, lęki, są po sobą ciężkie przeżycia, nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej jak i takimi, które po prostu czują, że coś w ich życiu jest nie tak, mają poczucie pustki, niespełnienia, chcą nad sobą pracować. Specjalizuje się w pomocy osobom z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, zajadanie stresów itp). Pomaga również rodzinom i bliskim osób z trudnościami natury psychologicznej, które szukają wsparcia i wiedzy na temat mądrego pomagania.

Magdalena Oleśniewicz – psycholog, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna) oraz studia podyplomowe z Diagnozy Psychologicznej. Aktualnie w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT-EDU w Warszawie (Ośrodka rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Należy do PTTPB. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk i staży m.in. na oddziale psychiatrycznym dla dzieci
i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu, przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo chorych w Branicach. Na co dzień pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy Curatus we Wrocławiu z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej (zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia). Pracuje z dorosłymi i młodzieżą (od 14 roku życia). Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w relacjach społecznych, zmagają się z zaburzeniami nastroju (lęk, depresja) niską samooceną, są pogrążone w kryzysie psychicznym. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym zawodu psychologa, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Zainteresowania zawodowe: filmoterapia, psychoedukacja, terapia schematów, terapia DBT.

Katarzyna Bulic – psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPiB. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna) oraz studia licencjackie na Politechnice Wrocławskiej (kierunek: Zarządzanie) na wydziale Informatyki i Zarządzania. Posiada dyplom studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Brała udział w kursach oraz szkoleniach w nurcie systemowym w Instytucie Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała na stażu na Oddziale Psychiatrycznym Dorosłych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także w Zespole Szkół Specjalnych we Wrocławiu. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym Promitis. Nieustannie poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Pracuje w oparciu o nurt poznawczo – behawioralny wykorzystując również techniki terapii systemowej. Zajmuje się terapią zaburzeń afektywnych (depresji, dystymii, zaburzeń dwubiegunowych), zaburzeń lękowych (fobie proste, napady paniki, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione), dysfunkcji seksualnych, zaburzeń potraumatycznych, uzależnień, zaburzeń snu, zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych (OCD) a także trudności w radzeniu sobie ze stresem. Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i z dorosłymi.

SEKSUOLOG

Lena Frankowska – psycholog, seksuolog w trakcie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach studiów szkoliła się z zakresu psychologii klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe Seksuologia kliniczna, pod kierownictwem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, w Warszawie. Absolwentka licznych szkoleń z zakresu psychologii, seksuologii i terapii par, kształciła się w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym oraz Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej, seksuologicznej dla osób oraz par, psychoterapii oraz edukacji seksualnej dorosłych i młodzieży, zgromadzone podczas pracy w placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną i seksuologiczną. Zakres oferowanej pomocy: edukacja seksualna, problemy w związkach homoseksualnych i heteroseksualnych; dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn; akceptacja własnej orientacji seksualnej; zaburzenia preferencji i tożsamości seksualnej; zaburzenia relacji partnerskiej, związane ze sferą seksualną; dojrzewanie psychoseksualne.

TERAPEUCI BIOFEEDBACK

Małgorzata Pawlak – certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, fizjoterapeuta. Od ponad dwudziestu lat wspomaga rozwój dzieci z zaburzeniami czynności centralnego układu nerwowego, wadami genetycznymi i wadami postawy. Ukończyła m. in. kurs terapii wg Weroniki Sherbourne, kinezyterapii, wielowymiarowej manualnej terapii stóp. Jest uczestnikiem wielu zjazdów i sypozjów związanych z tematką wspomagania rozwoju dzieci. Zwolenniczka zaday „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Krystyna Pabian – nauczyciel, pedagog, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej (ukończony 2 stopień), certyfikowany terapeuta EEG- Biofeedback ( ukończony 2 stopień), trener gimnastyki korekcyjnej, dyplomowana pielęgniarka. Pracuje, jako nauczyciel wspomagający w szkole. Doświadczenia nabierała, między innymi w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, przedszkolu integracyjnym oraz przedszkolu terapeutycznym. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię EEG- Biofeedback oraz SI. Uczestniczy w wielu szkoleniach i warsztatach, głównie z zakresu wspomagania rozwoju, m.in. brała udział w kursach: „ Metoda Dobrego Startu” wg M. Bogdanowicz, „Elementy pedagogiki M. Montessori”, „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”, „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się”, „ Autyzm”, „Terapia ręki” , „Wspierająca rola nauczyciela w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej”, „Edukacja regionalna”, „Terapia behawioralna”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Trudne zachowania”, warsztaty biofeedback. Uwielbia dzieci, a prywatnie : podróże, balet, muzykę, jogę, rower i narty, biografie sławnych ludzi.

LOGOPEDZI

Joanna Szymczakowska – neurologopeda. Zajmuje się diagnozą i terapią mowy dzieci i dorosłych. Ukończyła studia z zakresu logopedii klinicznej oraz neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadząc terapię stara się łączyć różne metody i techniki, dostosowując je do potrzeb pacjenta. W swojej pracy wykorzystuje m.in. techniki terapii miofunkcjonalnej, elementy komunikacji alternatywnej, metodę werbo – tonalną, elementy metody krakowskiej. Jej obszary zainteresowań zawodowych to w szczególności opóźniony rozwój mowy oraz jąkanie. Jest absolwentką warsztatów dla terapeutów jąkania, organizowanych przez The Stuttering Foundation of America na Uniwersytecie w Bostonie. W terapii niepłynności mowy stosuje w szczególności techniki C.W. Della, R. Sobocińskiej, metodę Mini – KIDS oraz Palin PCI. Na co dzień prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu.

Karolina Wesołowska – logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz studium pedagogiczne w Międzywydziałowym Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego w Opolu. Podyplomowo kształciła się w zakresie logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo zdobyła uprawienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna umysłowo, realizując kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w szkoleniach dotyczących, miedzy innymi, profilaktyki i rehabilitacji narządu głosu oraz emisji głosu. Doświadczenie budowała podczas praktyk w pracowni opiekuńczo- rozwojowo- terapeutycznej oraz przedszkolu integracyjnym. Przez wiele lat związana, jako wolontariusz, z Fundacja Mam Marzenie. Na co dzień realizuje się zawodowo w pracy z dziećmi, w szkole podstawowej we Wrocławiu.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Arleta Walczak – pedagog specjalny,  terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną. Prowadziła terapię zdjęciową dla młodzieży i osób dorosłych. Obecnie pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W Centrum Terapii Promitis prowadzi Integrację Sensoryczną. Zainteresowania zawodowe koncentruje na terapii autystów oraz pracy z osobami z zaburzeniami uwagi.

Magdalena Żak-Ligęza – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog rodzinny, wczesnoszkolny, socjoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobywała m.in. w świetlicach środowiskowych, w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, a także w Domu Małego Dziecka, pracowała również jako nauczyciel w przedszkolu. Odbyła wolontariat w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku pedagogika rodzinna oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, absolwentka Studium socjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia w Laboratorium Psychoedukacjii i Terapii „Plus” we Wrocławiu. Terapeuta integracji sensorycznej II stopnia (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Fundacja „Promyk Słońca” we Wrocławiu). Studia podyplomowe na kierunku logopedia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu stanowią kontynuację jej rozwoju zawodowego. W swojej pracy duży nacisk kładzie na wzmacnianie pozytywnych zachowań i atutów dziecka przy jednoczesnej pracy nad jego deficytami. Stara się wzmacniać poczucie wartości i samoocenę dziecka, tak, by mogło lepiej zrozumieć otaczający je świat.

Beata Krukowska – pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim – blok tematyczny rewalidacja. Studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach zajmujących się kształceniem, terapią i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Dorota Cierniak – pedagog specjalny, certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej. Ukończyła pedagogikę o specjalizacji rewalidacja na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz terapii pedagogicznej. Ukończyła szereg kursów i warsztatów, m. in. „Neuropsychologiczne podstawy zaburzeń zachowania”, „Terapia ręki”, „Zespoły genetyczne i metaboliczne”, „Zaburzenia neurologiczne wieku dziecięcego”, „Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”, „Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi w grupie rówieśniczej”, „Trening Socjoterapii” oraz szkolenie podstawowe z Programu Językowego Makaton. Pracowała z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych patologią społeczną prowadząc zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii. Od kilku lat pracuje jako wychowawczyni i nauczycielka-terapeutka z dziećmi i młodzieżą z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonymi zaburzeniami.

PEDIATRA

Ewa Kokocińska – lekarz pediatra, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w leczeniu klinicznym i ambulatoryjnym, współpracuje z licznymi ośrodkami opieki zdrowotnej oraz prowadzi własną praktykę. Prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajmuje się doradztwem dla kobiet w ciąży i młodych matek z zakresu opieki nad noworodkiem.

TERAPEUTA METODY JOHANSENA

Anna Sobków – psycholog, absolwentka studiów psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje z dziećmi z trudnościami szkolnymi  (dysleksja rozwojowa, problemy z koncentracją uwagi, ADHD, ADD) i dziećmi z deficytami (autyzm, zespół Aspergera, opóźniony rozwój mowy). Terapeuta terapii taktylnej oraz  integracji odruchów według koncepcji dr S. Masgutowej w zakresie integracji odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych. Terapeuta Metody Warnkego. Terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej. W Centrum Terapii Promitis prowadzi indywidualną stymulację słuchową metodą Johansena oraz terapię czaszkowo-krzyżową.

DIETETYK

Ewa Jagodzińska-Piekarniak – dietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (AWF w Warszawie). Należy do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracuje z osobami pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami. Jest autorką wielu publikacji dotyczących diety w autyzmie, ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu diety. Praca jest jej wielką pasją, dlatego podchodzi do swoich pacjentów z wielką wyrozumiałością, ciesząc się każdym, choćby najmniejszym ich sukcesem.

 

 

10 LAT PROMITIS