Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Warszawa

Terapeuci Warszawa

Nasz zespół w Warszawie

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Izabella Kurzejewska  psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia wychowawcza i defektologia). Autorka książek dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, wspomagających rozwój poznawczy. Współpracuje z wydawnictwami prasowymi w zakresie poradnictwa dla rodziców. Prowadzi diagnozy rozwoju ogólnego dzieci w wieku szkolnym, poradnictwo dla rodziców i indywidualną stymulację rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi.

Beata Alexandrowicz  mgr psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Posiada ponad 20-letnią praktykę w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty, psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. Udział w wielu konferencjach i szkoleniach naukowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi i osobowości.

Małgorzata Molak  pedagog specjalny, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją ekspertów z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Przez 4 lata była konsultantem w telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116123 Instytutu Psychologii Zdrowia, a przez pół roku w telefonie dla dzieci i młodzieży 116111 Fundacji Dzieci Niczyje. Odbyła staże w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Oddziale Dziennym II Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W pracy cechuje ją zaangażowanie w problemy pacjenta, uwaga oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi oraz osób z zaburzeniami osobowości.

Katarzyna Jaczun-Łydzińska  psycholog, psycholog dziecięcy, instruktor terapii zajęciowej, certyfikowany terapeuta środowiskowy, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie – kierunek społeczna psychologia kliniczna oraz Studium Medycznego im. M. Kopernika w Toruniu. Od wielu lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami w duchu psychologii systemowej i poznawczo-behawioralnej,  oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  Pracowała jako jako instruktor terapii zajęciowej (koordynując plany rehabilitacyjne, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualne), kierowała świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, koordynowała turnusy rehabilitacyjne. Specjalizuje się w psychologii twórczości. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje malarstwo i nowatorskie techniki artystyczne jako sposoby wrażania i zgłębiania siebie. Obecnie pracuje jako psycholog na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem psychoterapii grupowej dla dorosłych, terapii indywidualnej, muzykoterapii, psychorysunku, treningów umiejętności społecznych. W Centrum terapii PROMITIS udziela porad i pomocy psychologicznej z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju dzieci, form stymulacji dzieci zdolnych, problemów komunikacyjnych, relacji małżeńskich, zaburzeń emocjonalnych. Posiada duże doświadczenie w leczeniu nerwic (także nerwicy natręctw), depresji, zaburzeń i chorób psychosomatycznych oraz psychoz (w tym schizofrenii). Zajmuje się diagnozą dzieci także osób dorosłych (głównie diagnoza osobowości). Prowadzi również ogólnorozwojowe i edukacyjne autorskie zajęcia dla dzieci i rodziców.

Anna Jurkowska  pedagog (UW), psychoterapeuta, Certyfikowany Analityk Grupowy Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów” mającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Członkini Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów”. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pomaga w leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, problemach emocjonalnych, psychosomatycznych, osobom z syndromem DDA. Wspiera w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych (żałoba, rozwód, adaptacja do nowego środowiska). Posiada ponad 10-doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.

Katarzyna Awruk psycholog, psychoterapeuta (aktualnie w trakcie całościowego, czteroletniego podyplomowego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej praca podlega regularnej superwizji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych jak i na oddziałach psychiatrycznych m.in. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, na oddziale psychiatrycznym dziennym Szpitala Wolskiego, w poradniach psychologicznych, organizacjach pozarządowych). Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Jest autorem i współautorem kilkunastu interdyscyplinarnych artykułów naukowych, realizowanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Od kilku lat związana z Wydziałem Psychologii WSFiZ w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), gdzie jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne z Psychoterapii, Klinicznej Diagnozy Psychologicznej oraz Psychologii Małżeństwa i Rodziny. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą w szczególności rodzinnych determinant reprezentacji umysłowych ciała, w ramach których aktualnie realizuje swoją dysertację. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych doświadczających różnorodnych trudności natury emocjonalnej (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, niska samoocena, trudności w relacjach interpersonalnych, przeżycie straty itp.).

Edyta Korona-Jędrzejewska – psycholog o specjalności psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.  Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. W swojej pracy wykorzystuje Trening Umiejętności Społecznych, Metodę Dobrego Startu i Kinezjologii Edukacyjnej Knillów Jako doradca zawodowy . Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dorosłymi dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami rozwojowymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przedszkolu integracyjnym oraz Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu diagnoz i opinii psychologicznych dzieci i dorosłych. Sporządza opinie psychologiczne na potrzeby Sądu, w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, na potrzeby odszkodowań w wypadkach komunikacyjnych oraz orzecznictwa ZUS. Jako doradca zawodowy świadczy usługi w zakresie: diagnozy preferencji i predyspozycji edukacyjno–zawodowych; indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej; przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. W doradztwie zawodowym skupiam się na aspiracjach, dążeniach i rzeczywistych pragnieniach zawodowych.

Monika Orzełowska – specjalizacja psychologia zdrowia i psychoterapii, psycholog dziecięcy z uprawnieniami pedagogicznymi, terapeuta zajęciowy oraz specjalista arteterapii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Swoją wiedzę ciągle poszerza na różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym PROMITIS. Zajmuje się koordynacją pracy terapeutów oraz prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci, jak również zajęcia z arteterapii. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także Trening Umiejętności Społecznych Zajmuje się również konsultacjami oraz diagnozami w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Joanna Cholewa – psycholog, pedagog, psychodietetyk. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studia podyplomowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie z psychodietetyki. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, które zdobyła na kursie podczas studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła na praktykach w Przedszkolu nr 2 Samorządowym z Grupą Integracyjną w Rykach. Pracowała również jako psychodietetyk w Poradni Dietetycznej Twoja Nowa Dieta oraz jako psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolu terapeutycznym w Grodzisku Mazowieckim prowadząc terapie indywidualne oraz zajęcia TUS, a także w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji online z dziećmi i młodzieżą.
Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym z dziećmi i młodzieżą, która ma: trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, problemy emocjonalne, stany depresyjne, problemy z odżywianiem się, niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości oraz wiele innych. Pracuje także z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym również z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD, dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, i inne. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych a także oraz diagnozy, wystawia opinie i zaświadczenia.

Marta Opolska psycholog, ukończyła studia dzienne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje jako psycholog w Niepublicznej Szkole Podstawowej PROMITIS. Prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobywała w takich miejscach jak Instytut Psychiatrii i Neurologii, Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Była mentorką dzieci cudzoziemskich w Fundacji Ocalenie. W ramach działalności poradni Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży.

Michał Baranowski psycholog, ukończył studia dzienne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna). Posiada przygotowanie pedagogiczne z kwalifikacjami nauczycielskimi. Pracuje jako psycholog szkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej PROMITIS, zajmuje się również koordynowaniem pracy zespołu terapeutów. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajmuje się prowadzeniem Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera. W ramach działania poradni Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje metody komunikacji alternatywnej takiej jak PECS czy MAKATON.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Tomasz Sobolewski  pedagog, specjalność: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim oraz z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej w ramach prywatnej praktyki. Ukończył szkolenia z  zakresu terapii SI w pracy z dzieckiem autystycznym oraz stymulacja systemu wzrokowego u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki na kursach kwalifikacyjnych.

Ewa Michalska dyplomowany terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze spectrum autyzmu. Terapeuta III stopnia metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki, odbyła staż specjalistyczny u p. Zbigniewa Przyrowskiego. Terapeuta Terapii Pedagogicznej i Terapii Behawioralnej. Specjalista TUS i Socjoterapii – ukończyła III stopniowy Kurs Certyfikowany i Trenerski Amity ART „Trening zastępowania agresji oraz Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”. Menadżer zarządzania i organizacji w placówkach oświatowych. Na co dzień zdobywająca cenne doświadczenie w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na Targówku w pracy z dziećmi jako nauczyciel wychowawca, nauczyciel wspierający, pedagog specjalny, nauczyciel specjalista – terapeuta metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki.

Dominika Orzechowska – Ostaszewska  pedagog specjalny (UW), terapeuta integracji sensorycznej (Studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, WSSE). Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z dzieckiem z ADHD (szkolenie organizowane przez Poradnię Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej). W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje metody Sally Goddard (certyfikat Instytutu INPP w Chester), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (warsztat I stopnia), Orginal Play. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii wzroku oraz pierwszy stopień terapii ręki.

Izabela Kacperska   psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W pracy z dziećmi często wplata elementy sensoplastyki. Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania na kierunku psychologia. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, uczestniczyła w wielu szkoleniach, stażach. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Prywatnie mama, miłośniczka muzyki.

Olga Kwapisz fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Zajmuje się również prowadzeniem ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii ręki. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Agnieszka Czapska  pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP na kierunku Wychowanie Przedszkolne z Terapią Pedagogiczną. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej na kierunku Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Certyfikowana terapeutka EEG Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi co pozwala na skuteczne wdrażanie programów terapeutycznych. Ukończyła kursy z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii. Prywatnie szczęśliwa mama 2 dzieci.

Jakub Falaciński – psycholog, diagnosta oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończył Psychologię Społeczną  na Uniwersytecie SWPS. Od początku swojej kariery zawodowej związany z pracą z dziećmi. Swoje doświadczenia opiera na współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami przedszkolnymi zajmującymi się dziećmi z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Uczestnik licznych kursów specjalistycznych m.in: ,,Trening umiejętności społecznych’’ czy Biofeedback EEG. W chwili obecnej skupia się na doskonaleniu warsztatu pracy z zakresu diagnostyki oraz terapii SI. Równocześnie poszerza swoje doświadczenie na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej.

Kesja Malicka – ukończyła studia licencjackie na kierunku fizjoterapia (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), magisterskie o specjalności pedagogicznej (WSP TWP w Warszawie) oraz podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej (Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie). Doświadczenie zdobyła w trakcie wieloletniej pracy w charakterze nauczyciela oraz fizjoterapeuty. W ramach praktyki fizjoterapeutycznej prowadziła min. grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz szkolenia dla rodziców. Obecnie zajmuje się terapią i diagnozą zaburzeń Integracji Sensorycznej z elementami oddziaływań korekcyjnych w obszarze postawy ciała.

NEUROLOG

Grażyna Banaszek  dr n. med. Specjalista neurologii dziecięcej. Dyplom Kinderzentrum Monachium w zakresie diagnostyki i terapii metodą Vojty. Ocena funkcjonowania układu nerwowego dzieci: bóle głowy, utraty świadomości, niedowłady. Diagnozowanie metodą Vojty niemowląt z grupy ryzyka, prowadzenie dzieci rehabilitowanych z opóźnieniem psychoruchowym, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniami okołoporodowymi splotów ramiennych, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, artrogrypozami.

LEKARZE PSYCHIATRZY

Anna Iwanek-Zakrzewska  lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Klinice Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie w okresie 1991-2001 pod kierunkiem prof. I.Namysłowskiej, oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w W-wie pod kierunkiem prof. T.Wolańczyka (2001-2003). Gruntowne szkolenie psychoterapeutyczne przeszła w ramach Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy w okresie 1990-1999. W ostatnich latach dąży do całościowego podejścia do problemu zdrowia i choroby, odbywa szkolenia, a w podejściu terapeutycznym wykorzystuje również i naturalne metody leczenia, np. suplementy diety. Pomaga przede wszystkim dzieciom z zaburzeniami rozwoju, z cechami autyzmu, nadpobudliwym oraz młodzieży szkolnej i młodym dorosłym w kryzysach, różnorodnych problemach emocjonalnych oraz w zaburzeniach psychicznych.

Małgorzata Włoczewska lekarz, specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1991 r. Lekarz z 20-letnim stażem pracy w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy (w oddziale zajmowała się diagnozą i leczeniem dzieci/młodzieży z zaburzeniami zachowania, ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem dziecięcym, zaburzeniami emocjonalnymi, OCD, CHAD, depresją, schizofrenią). Następnie założyła przyszpitalną Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz Poradnię dla osób z autyzmem, również w Zagórzu. Diagnozowaniem osób ze spektrum autyzmu zajmuje się od ponad 10 lat. Poza wykształceniem medycznym, ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne.

Beata Ryszewska-Pokraśniewicz  lekarz, specjalista psychiatra, od lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenie zorientowane na traumę-terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu PTSD. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, w tym zaburzeń depresyjnych w ciąży i połogu, psychoz, zaburzeń lękowo-depresyjnych, a także uzależnień.

Maryla Pędzisz  lekarz, specjalista psychiatra. W 2000r. ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 rż. Pracowała w oddziale klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, diagnostyką zaburzeń odżywiania.

Arkadiusz Garczyński  lekarz, specjalista psychiatra, od ponad 10 lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, posiada także doświadczenie w pracy za granicą (UK). Wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia nerwic, zaburzeń nastroju, psychoz, uzależnień. Pracował m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Poradni i Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych. Od lat związany z psychoanalizą lacanowską w Polsce i terapią psychoanalityczna. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim.

Marcin Wilk  lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 2004 roku. Ma doświadczenie w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z psychozami, zaburzeniami nastroju (depresja, mania), lękami, uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, otępieniami, zaburzeniami osobowości oraz w pracy z dziećmi i młodzieży. W swojej praktyce lubi łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim i rosyjskim.

Joanna Wesołowska  lekarz specjalista psychiatra, doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie pracuje w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej (podlegającym Szpitalowi Nowowiejskiemu). Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, dwubiegunowych, lękowych (nerwic) i psychotycznych. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną.

LOGOPEDZI

Agata Midak  pedagog, logopeda. Ukończyła pedagogikę w specjalizacji – resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz magisterskie studia w zakresie logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe uzyskiwała pracując m.in. w przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Odbyła roczny staż zawodowy w Specjalistycznej Poradni TOP w Warszawie, gdzie prowadziła terapię zaburzeń afatycznych u osób dorosłych. W Fundacji Zdrowie zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy wykorzystuje Program Rozwoju Komunikacji Makaton. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, konsultacje logopedyczne dla dzieci oraz doskonalenie wymowy u osób dorosłych.

Barbara Wolszczak – nauczyciel – logopeda, pedagog. Ukończyła studia logopedyczne ll stopnia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz pedagogikę o specjalności resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne nabyła w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych EDUKACJA w Warszawie. Odbyła staż logopedyczny w Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka „Małymi Krokami” w Warszawie. Warsztat pracy poszerzyła uczestnicząc w licznych warsztatach i szkoleniach dotyczących zagadnień pedagogicznych i logopedycznych. Przez kilka lat świadczyła specjalistyczne usługi terapeutyczne na rzecz podopiecznych MOPS w Warszawie. W trakcie swojej praktyki zawodowej prowadziła zajęcia z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi z autyzmem oraz przejawiającymi duże trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz  terapię dyslalii.

Joanna Burzyńska pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagogika. Ukończone studia podyplomowe logopedyczne na Wydziale Humanistycznym UKSW. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warsztat pracy poszerza poprzez szkolenia i konferencje z zakresu efektywnej terapii mowy.

Justyna Kantorowicz – logopeda, wokalistka, kulturoznawca. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim, a także śpiew na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz kulturoznawstwo ze specjalizacją śródziemnomorską na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła zajęcia muzyczne z osobami niepełnosprawnymi w świetlicy terapeutycznej „Rodzina miłości ofiarnej” w Bydgoszczy, pracowała także jako muzykoterapeuta w „Stowarzyszeniu Tęcza” w Warszawie.

Paulina Pielat – logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach i szpitalach. Obecnie współpracuje
z przedszkolem integracyjnym. Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach. W pracy ceni sobie indywidualne i holistyczne podejście do pacjenta. 

DIETETYK

Magdalena Kamińska – dietetyk (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW) oraz certyfikowany psychodietetyk Instytutu Dietetyki i Promocji Zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w szeregu placówek medycznych oraz poradni dietetycznych, jak również poprzez uczestnictwo w branżowych kursach, konferencjach i szkoleniach naukowych. Pracowała z dziećmi w gabinecie dietetycznym, a także w czasie zajęć w przedszkolu, gdzie prowadziła warsztaty o tematyce żywieniowej. Jako dietetyk zajmowała się indywidualnym poradnictwem żywieniowym w poradni Sunkins Lżejsze Życie oraz w Oxygen Fitness & Wellness Club. Miała okazję uczestniczyć w szeregu porad żywieniowych w ramach projektu dla studentów oraz programu „Jakość w POZ”. Prowadzi bloga o tematyce żywieniowej: www.zgrabnieoodzywianiu.pl.

10 LAT PROMITIS