Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Warszawa

Terapeuci Warszawa

Nasz zespół w Warszawie

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Izabella Kurzejewska  psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia wychowawcza i defektologia). Autorka książek dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, wspomagających rozwój poznawczy. Współpracuje z wydawnictwami prasowymi w zakresie poradnictwa dla rodziców. Prowadzi diagnozy rozwoju ogólnego dzieci w wieku szkolnym, poradnictwo dla rodziców i indywidualną stymulację rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi.

Beata Alexandrowicz  mgr psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Posiada ponad 20-letnią praktykę w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty, psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. Udział w wielu konferencjach i szkoleniach naukowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi i osobowości.

Małgorzata Molak  pedagog specjalny, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją ekspertów z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Przez 4 lata była konsultantem w telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116123 Instytutu Psychologii Zdrowia, a przez pół roku w telefonie dla dzieci i młodzieży 116111 Fundacji Dzieci Niczyje. Odbyła staże w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Oddziale Dziennym II Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W pracy cechuje ją zaangażowanie w problemy pacjenta, uwaga oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi oraz osób z zaburzeniami osobowości.

Katarzyna Jaczun-Łydzińska  psycholog, psycholog dziecięcy, instruktor terapii zajęciowej, certyfikowany terapeuta środowiskowy, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie – kierunek społeczna psychologia kliniczna oraz Studium Medycznego im. M. Kopernika w Toruniu. Od wielu lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami w duchu psychologii systemowej i poznawczo-behawioralnej,  oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  Pracowała jako jako instruktor terapii zajęciowej (koordynując plany rehabilitacyjne, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualne), kierowała świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, koordynowała turnusy rehabilitacyjne. Specjalizuje się w psychologii twórczości. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje malarstwo i nowatorskie techniki artystyczne jako sposoby wrażania i zgłębiania siebie. Obecnie pracuje jako psycholog na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem psychoterapii grupowej dla dorosłych, terapii indywidualnej, muzykoterapii, psychorysunku, treningów umiejętności społecznych. W Centrum terapii PROMITIS udziela porad i pomocy psychologicznej z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju dzieci, form stymulacji dzieci zdolnych, problemów komunikacyjnych, relacji małżeńskich, zaburzeń emocjonalnych. Posiada duże doświadczenie w leczeniu nerwic (także nerwicy natręctw), depresji, zaburzeń i chorób psychosomatycznych oraz psychoz (w tym schizofrenii). Zajmuje się diagnozą dzieci także osób dorosłych (głównie diagnoza osobowości). Prowadzi również ogólnorozwojowe i edukacyjne autorskie zajęcia dla dzieci i rodziców.

Anna Jurkowska  pedagog (UW), psychoterapeuta, Certyfikowany Analityk Grupowy Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów” mającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Członkini Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów”. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pomaga w leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, problemach emocjonalnych, psychosomatycznych, osobom z syndromem DDA. Wspiera w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych (żałoba, rozwód, adaptacja do nowego środowiska). Posiada ponad 10-doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.

Katarzyna Awruk psycholog, psychoterapeuta (aktualnie w trakcie całościowego, czteroletniego podyplomowego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej praca podlega regularnej superwizji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych jak i na oddziałach psychiatrycznych m.in. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, na oddziale psychiatrycznym dziennym Szpitala Wolskiego, w poradniach psychologicznych, organizacjach pozarządowych). Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Jest autorem i współautorem kilkunastu interdyscyplinarnych artykułów naukowych, realizowanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Od kilku lat związana z Wydziałem Psychologii WSFiZ w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), gdzie jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne z Psychoterapii, Klinicznej Diagnozy Psychologicznej oraz Psychologii Małżeństwa i Rodziny. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą w szczególności rodzinnych determinant reprezentacji umysłowych ciała, w ramach których aktualnie realizuje swoją dysertację. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych doświadczających różnorodnych trudności natury emocjonalnej (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, niska samoocena, trudności w relacjach interpersonalnych, przeżycie straty itp.).

Edyta Korona-Jędrzejewska – psycholog o specjalności psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.  Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. W swojej pracy wykorzystuje Trening Umiejętności Społecznych, Metodę Dobrego Startu i Kinezjologii Edukacyjnej Knillów Jako doradca zawodowy . Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dorosłymi dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami rozwojowymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przedszkolu integracyjnym oraz Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu diagnoz i opinii psychologicznych dzieci i dorosłych. Sporządza opinie psychologiczne na potrzeby Sądu, w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, na potrzeby odszkodowań w wypadkach komunikacyjnych oraz orzecznictwa ZUS. Jako doradca zawodowy świadczy usługi w zakresie: diagnozy preferencji i predyspozycji edukacyjno–zawodowych; indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej; przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. W doradztwie zawodowym skupiam się na aspiracjach, dążeniach i rzeczywistych pragnieniach zawodowych.

Monika Orzełowska – specjalizacja psychologia zdrowia i psychoterapii, psycholog dziecięcy z uprawnieniami pedagogicznymi, terapeuta zajęciowy oraz specjalista arteterapii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Swoją wiedzę ciągle poszerza na różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym PROMITIS. Zajmuje się koordynacją pracy terapeutów oraz prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci, jak również zajęcia z arteterapii. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także Trening Umiejętności Społecznych Zajmuje się również konsultacjami oraz diagnozami w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Joanna Cholewa – psycholog, pedagog, psychodietetyk. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studia podyplomowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie z psychodietetyki. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, które zdobyła na kursie podczas studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła na praktykach w Przedszkolu nr 2 Samorządowym z Grupą Integracyjną w Rykach. Pracowała również jako psychodietetyk w Poradni Dietetycznej Twoja Nowa Dieta oraz jako psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolu terapeutycznym w Grodzisku Mazowieckim prowadząc terapie indywidualne oraz zajęcia TUS, a także w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji online z dziećmi i młodzieżą.
Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym z dziećmi i młodzieżą, która ma: trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, problemy emocjonalne, stany depresyjne, problemy z odżywianiem się, niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości oraz wiele innych. Pracuje także z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym również z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD, dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, i inne. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych a także oraz diagnozy, wystawia opinie i zaświadczenia.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Tomasz Sobolewski  pedagog, specjalność: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim oraz z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej w ramach prywatnej praktyki. Ukończył szkolenia z  zakresu terapii SI w pracy z dzieckiem autystycznym oraz stymulacja systemu wzrokowego u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki na kursach kwalifikacyjnych.

Ewa Michalska dyplomowany terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze spectrum autyzmu. Terapeuta III stopnia metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki, odbyła staż specjalistyczny u p. Zbigniewa Przyrowskiego. Terapeuta Terapii Pedagogicznej i Terapii Behawioralnej. Specjalista TUS i Socjoterapii – ukończyła III stopniowy Kurs Certyfikowany i Trenerski Amity ART „Trening zastępowania agresji oraz Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”. Menadżer zarządzania i organizacji w placówkach oświatowych. Na co dzień zdobywająca cenne doświadczenie w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na Targówku w pracy z dziećmi jako nauczyciel wychowawca, nauczyciel wspierający, pedagog specjalny, nauczyciel specjalista – terapeuta metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki.

Dominika Orzechowska – Ostaszewska  pedagog specjalny (UW), terapeuta integracji sensorycznej (Studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, WSSE). Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z dzieckiem z ADHD (szkolenie organizowane przez Poradnię Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej). W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje metody Sally Goddard (certyfikat Instytutu INPP w Chester), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (warsztat I stopnia), Orginal Play. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii wzroku oraz pierwszy stopień terapii ręki.

Olga Górska – fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością umysłową – oligofrenopedagogiki w Instytucie Studiów Podyplomowych WSP w Grodzisku Mazowieckim. Jest certyfikowanym terapeuta integracji sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Posiada doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta oraz nauczyciel wspomagający.

Marta Chojka  pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna oraz pedagogika terapeutyczna i pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2011 roku pracuje w szkole specjalnej  na stanowisku pedagoga specjalnego  i wychowawcy klasy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi. Uczestniczyła w  wielu dodatkowych kursach i konferencjach. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię SI.

Izabela Kacperska-Walędziak   psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W pracy z dziećmi często wplata elementy sensoplastyki. Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania na kierunku psychologia. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, uczestniczyła w wielu szkoleniach, stażach. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Prywatnie mama, miłośniczka muzyki.

Olga Kwapisz fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Senosrycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Zajmuje się równiez prowadzeniem ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy. Posiada uoprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii ręki. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Senosrycznej, Terapii Ręki oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Kaja Hołowińska pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych SGGW: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w różnego rodzaju placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych. W pracy z dziećmi najważniejsze jest zrozumienie dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Łącząc naukę z zabawą stara się, by zajęcia były ciekawe, a po ich zakończeniu dziecko miało poczucie sukcesu i było zmotywowane do dalszej aktywności.

Agnieszka Czapska  pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP na kierunku Wychowanie Przedszkolne z Terapią Pedagogiczną. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej na kierunku Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Certyfikowana terapeutka EEG Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi co pozwala na skuteczne wdrażanie programów terapeutycznych. Ukończyła kursy z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii. Prywatnie szczęśliwa mama 2 dzieci.

Jakub Falaciński – psycholog, diagnosta oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończył Psychologię Społeczną  na Uniwersytecie SWPS. Od początku swojej kariery zawodowej związany z pracą z dziećmi. Swoje doświadczenia opiera na współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami przedszkolnymi zajmującymi się dziećmi z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Uczestnik licznych kursów specjalistycznych m.in: ,,Trening umiejętności społecznych’’ czy Biofeedback EEG. W chwili obecnej skupia się na doskonaleniu warsztatu pracy z zakresu diagnostyki oraz terapii SI. Równocześnie poszerza swoje doświadczenie na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej.

Monika Gościniak – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2009 r. ukończyła jednolite studia magisterskie o specjalnościach terapia pedagogiczna i integracyjne wychowanie przedszkolne. W 2011 r. została certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Od 10  lat prowadzi zajęcia z dziećmi w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych, prywatnych gabinetach terapii oraz w szkole podstawowej. Założyła prywatny żłobek o profilu sensorycznym w którym obecnie pełni funkcję dyrektora. Autorka scenariuszy i kart pracy dla dzieci z zakresu terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej. Współpracuje z wydawnictwem FORUM. Jej prace można znaleźć w publikacjach: Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI oraz Teczka Terapii Zajęciowej, a ponadto na portalu internetowym Pracownia Integracji Sensorycznej. Prywatnie jest mamą 5- letniego Leosia i dwuletniej Darusi.

Ewelina Szyłak – pedagog, animator kultury, terapeta SI. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie z pedagogiki Szkolnej z Animacją Kulturalną, studia Mgr opiekuńczo – wychowawcze na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia podyplowe z Zintegrowanej Wczesnej Edukacji na UWM w Olsztynie i studia 1,5 roczne studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej z warsztatem Terapii Ręki na WSPiA w Warszawie uprawniającej do diagnozowania orz prowadzenia terapii z dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej. Swoją wiedzę ciągle poszerza na różnego rodzaju szkoleniach i kursach oraz studiach podyplomowych. Interesuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, wspomaganiem ich rozwoju i poszukiwaniem różnorodnych metod pracy. Dotychczasowe doświadczenia zdobyła w przedszkolach jako nauczyciel, wychowawca i aktor w spektaklach edukacyjnych dla różnorodnych grup w przedszkolach i szkołach oraz animator dla dzieci i dorosłych. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody pracy tj. drama, sensoplastyka, metoda integracji sensorycznej wg J. Ayres, terapia ręki, metoda aktywności Knillów, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, metoda Dobrego Stratu, logorytmika, muzykoterapia, Montessori i inne metody animacyjne rozwijające sprawność i koordynację ruchowo – wzrokową, słuchową i poznawczą.  Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym PROMITIS i prowadzi terapię indywidualną z dziećmi oraz terapię Integracji sensorycznej i terapię ręki.

Teresa Bysiec – z wykształcenia magister sztuki (dyplom z grafiki na wydziale sztuki na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu). Jednak wraz z rozwojem artystycznym przyszła chęć zarażenia pasją innych, głównie dzieci. Dlatego kolejnym krokiem w swojej karierze były studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne w Studium Doskonalenia Kadr Oświaty a następnie studia Pedagogiki Specjalnej oraz studia Integracji Sensorycznej na Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu – Vademecum. Praktyki odbyła w Centrum Terapii Integrale, gdzie doskonaliła swoje umiejętności oraz wiedzę. Jak twierdzi, „Praca z moimi podopiecznymi wiele mnie nauczyła (i ciągle uczy) przede wszystkim cierpliwości, ale też pozwala mi spojrzeć na świat z innej perspektywy”.

NEUROLOG

Grażyna Banaszek  dr n. med. Specjalista neurologii dziecięcej. Dyplom Kinderzentrum Monachium w zakresie diagnostyki i terapii metodą Vojty. Ocena funkcjonowania układu nerwowego dzieci: bóle głowy, utraty świadomości, niedowłady. Diagnozowanie metodą Vojty niemowląt z grupy ryzyka, prowadzenie dzieci rehabilitowanych z opóźnieniem psychoruchowym, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniami okołoporodowymi splotów ramiennych, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, artrogrypozami.

REHABILITANCI

Justyna Pluta – mgr fizjoterapii, oligofrenopedagog. Na co dzień pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesznie, gdzie zajmuje się rehabilitacją oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziećmi, z niepełnosprawnością umysłową umiarkowaną, znaczną oraz głęboką. Ukończyła szkolenia: kurs podstawowy koncepcji PNF, neuromobilizacje w terapii manualnej, autoterapia dysfunkcji narządu ruchu z elementami terapii manualnej, staw kolanowy – warsztaty dla fizjoterapeutów, kinesiotaping – kurs podstawowy, terapia ręki I,II stopień, ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne, diagnostyka komputerowa stóp i projektowanie wkładek indywidualnych, diagnostyka obrazowa RTG,KT,MRI – analiza radiologiczna w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu. Obecnie bierze udział w czterostopniowym kursie – zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych placówkach rehabilitacyjnych, stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach. W Centrum Terapii Promitis, zajmuje się rehabilitacją dzieci z opóźnieniem psychoruchowym. Podczas terapii metodą Vojty, ceni sobie współpracę z rodzicami i ich zaangażowanie w terapię z dzieckiem w domu.

LEKARZE PSYCHIATRZY

Anna Iwanek-Zakrzewska  lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Klinice Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie w okresie 1991-2001 pod kierunkiem prof. I.Namysłowskiej, oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w W-wie pod kierunkiem prof. T.Wolańczyka (2001-2003). Gruntowne szkolenie psychoterapeutyczne przeszła w ramach Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy w okresie 1990-1999. W ostatnich latach dąży do całościowego podejścia do problemu zdrowia i choroby, odbywa szkolenia, a w podejściu terapeutycznym wykorzystuje również i naturalne metody leczenia, np. suplementy diety. Pomaga przede wszystkim dzieciom z zaburzeniami rozwoju, z cechami autyzmu, nadpobudliwym oraz młodzieży szkolnej i młodym dorosłym w kryzysach, różnorodnych problemach emocjonalnych oraz w zaburzeniach psychicznych.

Małgorzata Włoczewska lekarz, specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1991 r. Lekarz z 20-letnim stażem pracy w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy (w oddziale zajmowała się diagnozą i leczeniem dzieci/młodzieży z zaburzeniami zachowania, ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem dziecięcym, zaburzeniami emocjonalnymi, OCD, CHAD, depresją, schizofrenią). Następnie założyła przyszpitalną Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz Poradnię dla osób z autyzmem, również w Zagórzu. Diagnozowaniem osób ze spektrum autyzmu zajmuje się od ponad 10 lat. Poza wykształceniem medycznym, ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne.

Beata Ryszewska-Pokraśniewicz  lekarz, specjalista psychiatra, od lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenie zorientowane na traumę-terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu PTSD. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, w tym zaburzeń depresyjnych w ciąży i połogu, psychoz, zaburzeń lękowo-depresyjnych, a także uzależnień.

Maryla Pędzisz  lekarz, specjalista psychiatra. W 2000r. ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 rż. Pracowała w oddziale klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, diagnostyką zaburzeń odżywiania.

Arkadiusz Garczyński  lekarz, specjalista psychiatra, od ponad 10 lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, posiada także doświadczenie w pracy za granicą (UK). Wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia nerwic, zaburzeń nastroju, psychoz, uzależnień. Pracował m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Poradni i Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych. Od lat związany z psychoanalizą lacanowską w Polsce i terapią psychoanalityczna. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim.

Marcin Wilk  lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 2004 roku. Ma doświadczenie w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z psychozami, zaburzeniami nastroju (depresja, mania), lękami, uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, otępieniami, zaburzeniami osobowości oraz w pracy z dziećmi i młodzieży. W swojej praktyce lubi łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim i rosyjskim.

Joanna Wesołowska  lekarz specjalista psychiatra, doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie pracuje w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej (podlegającym Szpitalowi Nowowiejskiemu). Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, dwubiegunowych, lękowych (nerwic) i psychotycznych. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną.

Robert Chmielewski lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 1998 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Ząbkach, IPiN oraz w placówkach leczenia ambulatoryjnego. Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń nastroju (depresji, CHAD), zaburzeń lękowych, bezsenności, zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zespoły urojeniowe). Zajmuje się również zaburzeniami psychicznymi u osób w wieku podeszłym.

LOGOPEDZI

Agata Midak  pedagog, logopeda. Ukończyła pedagogikę w specjalizacji – resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz magisterskie studia w zakresie logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe uzyskiwała pracując m.in. w przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Odbyła roczny staż zawodowy w Specjalistycznej Poradni TOP w Warszawie, gdzie prowadziła terapię zaburzeń afatycznych u osób dorosłych. W Fundacji Zdrowie zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy wykorzystuje Program Rozwoju Komunikacji Makaton. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, konsultacje logopedyczne dla dzieci oraz doskonalenie wymowy u osób dorosłych.

Barbara Wolszczak – nauczyciel – logopeda, pedagog. Ukończyła studia logopedyczne ll stopnia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz pedagogikę o specjalności resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne nabyła w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych EDUKACJA w Warszawie. Odbyła staż logopedyczny w Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka „Małymi Krokami” w Warszawie. Warsztat pracy poszerzyła uczestnicząc w licznych warsztatach i szkoleniach dotyczących zagadnień pedagogicznych i logopedycznych. Przez kilka lat świadczyła specjalistyczne usługi terapeutyczne na rzecz podopiecznych MOPS w Warszawie. W trakcie swojej praktyki zawodowej prowadziła zajęcia z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi z autyzmem oraz przejawiającymi duże trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz  terapię dyslalii.

Joanna Burzyńska pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagogika. Ukończone studia podyplomowe logopedyczne na Wydziale Humanistycznym UKSW. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warsztat pracy poszerza poprzez szkolenia i konferencje z zakresu efektywnej terapii mowy.

Paulina Dzwoniarska – logopeda, pedagog specjalny. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W pracy z najmłodszymi łączy różne techniki terepeutyczne, takie jak: logorytmika, Metoda Krakowska, Metoda  Knillów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie. Stale poszerza swoją wiedzę i poszukuje nowych rozwiązań poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach. Posiada doświadczenie w terapii dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną oraz dyslalią.

DIETETYK

Magdalena Kamińska – dietetyk (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW) oraz certyfikowany psychodietetyk Instytutu Dietetyki i Promocji Zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w szeregu placówek medycznych oraz poradni dietetycznych, jak również poprzez uczestnictwo w branżowych kursach, konferencjach i szkoleniach naukowych. Pracowała z dziećmi w gabinecie dietetycznym, a także w czasie zajęć w przedszkolu, gdzie prowadziła warsztaty o tematyce żywieniowej. Jako dietetyk zajmowała się indywidualnym poradnictwem żywieniowym w poradni Sunkins Lżejsze Życie oraz w Oxygen Fitness & Wellness Club. Miała okazję uczestniczyć w szeregu porad żywieniowych w ramach projektu dla studentów oraz programu „Jakość w POZ”. Prowadzi bloga o tematyce żywieniowej: www.zgrabnieoodzywianiu.pl.

10 LAT PROMITIS