Terapeuci Warszawa

Nasz zespół w Warszawie
 

Izabella Kurzejewska – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia wychowawcza i defektologia). Autorka książek dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, wspomagających rozwój poznawczy. Współpracuje z wydawnictwami prasowymi w zakresie poradnictwa dla rodziców. Prowadzi diagnozy rozwoju ogólnego dzieci w wieku szkolnym, poradnictwo dla rodziców i indywidualną stymulację rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi.

Beata Alexandrowicz – mgr psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Posiada ponad 20-letnią praktykę w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty, psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. Udział w wielu konferencjach i szkoleniach naukowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi i osobowości.

Agnieszka Karpińska – psycholog (o specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia) i trener umiejętności psychospołecznych (absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Administracji). Ma za sobą staż w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, jest certyfikowanym “Psychologiem do domu” (Grupa PDD). Przeszła treningi interpersonalne i intrapsychiczne, treningi rozwoju osobistego. Ukończyła szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, (organizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) a także profilaktyki i leczenia zaburzeń odżywiania. Pracuje z bardzo różnym klientem, począwszy od pacjentów ośrodków leczenia uzależnień po klientów biznesowych i branżę mediową. Odbyła staż w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Kazuniu-Bielanach oraz na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień na ul. Otwockiej w Warszawie, współpracowała z Coachingowym Centrum Rozwoju (pozyskiwała klientów i pisała szkolenia). Obecnie prowadzi grupy terapeutyczno- rozwojowe i DA z młodzieżą w świetlicy CAW w Warszawie oraz terapię indywidualną z dorosłymi. Do pracy z człowiekiem podchodzi z dużą otwartością, nie wpisuje się w schemat konkretnego nurtu czy szkoły. Nie lubi ograniczeń, czerpie z wielu źródeł. Stawia na kontakt i wzmacnianie poprzez wspieranie rozwoju oraz poznawanie własnej siły i wartości. Wierzy, że każdy ma w sobie moc potrzebną do efektywnego osiągania swoich celów.

Edyta Litwin – psycholog, terapeuta pedagogiczny (reedukator), psychoterapeuta. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym, jest po 4 – letnim szkoleniu w tym zakresie a obecnie przygotowuje się do zdobycia certyfikatu. Doświadczenie zawodowe uzyskiwała pracując m.in.: w poradni psychologiczno – pedagogicznej, szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży na oddziale terapii dziennej a także oddziale nerwic młodzieżowych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych głównie z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami zachowania oraz poradnictwo rodzinne. Konsultuje również dzieci i młodzież z problemami w nauce.

Sonata Żak – mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie zdobywała w Tworkowskim szpitalu psychiatrycznym, gdzie zajmowała się koordynowaniem oraz prowadzeniem zajęć indywidualnych i grupowych dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nabyła praktykę w zakresie diagnozy psychologicznej, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej. Obecnie pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne: trening kształtowania poczucia własnej wartości, trening umiejętności społecznych, trening relaksacji, zajęcia integracyjne, psychorysunek, a także prowadzi terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, służącymi rozpoznaniu problemu i ustaleniu najlepszej formy pomocy psychologicznej dla zgłaszającej się osoby, a także indywidualną psychoterapią w podejściu psychodynamicznym osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń afektywnych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, cierpią z powodu nieśmiałości, niskiego poczucia własnej wartości, z powodu uporczywych myśli; mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących, bliskich relacji; są w trudnej sytuacji życiowej (np. po rozwodzie, po utracie bliskiej osoby lub pracy); przeżywają kryzysy w związku lub w pracy; doświadczają poczucia osamotnienia, zagubienia, pustki lub chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, przeżywane emocje i swoje zachowania. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w ramach Laboratorium Psychoedukacji).

Karolina Adamska – psycholog, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Opta – Studium Terapii Rodziny, program szkolenia oparty na podejściu psychodynamicznym i systemowym. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (zrealizowane dwie specjalności: Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Terapia Rodzin i Małżeństw). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Oferuje wsparcie psychologiczne dla dorosłych (także par i rodzin), młodzieży i dzieci. W pracy psychoterapeutycznej szczególnie koncentruje się na rozumieniu wzajemnych relacji pacjenta z innymi, jednocześnie odwołując się do jego indywidualnych doświadczeń, odczuwanych emocji i potrzeb.

Karolina Wysocka – mgr psychologii o specjalności klinicznej, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (m.in. w Klinice Nerwic i na Oddziale Zaburzeń Nastroju oraz Chorób Afektywnych) oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną i grupową osób z zaburzeniami afektywnymi / z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi, lękowymi, osób z zaburzeniami odżywiania, osób z zaburzeniami osobowości. Ponadto przeprowadza interwencje kryzysowe osób w trudnej sytuacji życiowej oraz interwencje/konsultacje z zakresu zachowań opozycyjno-buntowniczych dzieci i młodzieży, a także ze spektrum zaburzeń autystycznych. Obecnie pracuje także z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz prowadzi terapię par.

Małgorzata Molak – pedagog specjalny, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją ekspertów z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Przez 4 lata była konsultantem w telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116123 Instytutu Psychologii Zdrowia, a przez pół roku w telefonie dla dzieci i młodzieży 116111 Fundacji Dzieci Niczyje. Odbyła staże w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Oddziale Dziennym II Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W pracy cechuje ją zaangażowanie w problemy pacjenta, uwaga oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi oraz osób z zaburzeniami osobowości.

Katarzyna Jaczun-Łydzińska – psycholog, psycholog dziecięcy, instruktor terapii zajęciowej, certyfikowany terapeuta środowiskowy, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie – kierunek społeczna psychologia kliniczna oraz Studium Medycznego im. M. Kopernika w Toruniu. Od wielu lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami w duchu psychologii systemowej i poznawczo-behawioralnej,  oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  Pracowała jako jako instruktor terapii zajęciowej (koordynując plany rehabilitacyjne, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualne), kierowała świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, koordynowała turnusy rehabilitacyjne. Specjalizuje się w psychologii twórczości. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje malarstwo i nowatorskie techniki artystyczne jako sposoby wrażania i zgłębiania siebie. Obecnie pracuje jako psycholog na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem psychoterapii grupowej dla dorosłych, terapii indywidualnej, muzykoterapii, psychorysunku, treningów umiejętności społecznych. W Centrum terapii PROMITIS udziela porad i pomocy psychologicznej z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju dzieci, form stymulacji dzieci zdolnych, problemów komunikacyjnych, relacji małżeńskich, zaburzeń emocjonalnych. Posiada duże doświadczenie w leczeniu nerwic (także nerwicy natręctw), depresji, zaburzeń i chorób psychosomatycznych oraz psychoz (w tym schizofrenii). Zajmuje się diagnozą dzieci także osób dorosłych (głównie diagnoza osobowości). Prowadzi również ogólnorozwojowe i edukacyjne autorskie zajęcia dla dzieci i rodziców.

Luiza Łuczak – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Od 2006 roku pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „ Helenów”. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z autyzmem. W codziennej pracy kieruje się zasadą – zmysły – podstawą uczenia się. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Anna Depta – psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.

Marta Zatorska – pedagog, absolwentka Unwersytetu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunkach: pedagogika rewalidacyjna i edukcja przedszkolna, pedagogika resocjalizacjna i opiekuńczo-wychowawcza oraz kulturoznastwo. Słuchaczka studiów podyplomowych  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  na kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Uprawnienia terapeuty i diagnosty Integracji Sensorycznej zdobyła w Centrum Integracji Senosrycznej. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający.

Jowita Komorowska – psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (specjalizacja – psychologia kliniczna dziecka); w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Od wielu lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. Udziela porad i konsultacji rodzicom w sprawach wychowawczych.

Tomasz Sobolewski – pedagog, specjalność: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim oraz z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej w ramach prywatnej praktyki. Ukończył szkolenia z  zakresu terapii SI w pracy z dzieckiem autystycznym oraz stymulacja systemu wzrokowego u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki na kursach kwalifikacyjnych.

Katarzyna Przyjemska – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną). Ponadto posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki, Move To Learn® (Ruch dla Uczenia się), Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Obszarem jej zainteresowań jest także AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca. W miarę potrzeb wprowadza jej elementy podczas prowadzonych zajęć. Na co dzień pracuje jako nauczyciel-wychowawca w przedszkolu specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Karolina Godlewska –  ukończyła studia na kierunku psychologia z uprawnieniami pedagogicznymi, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej . Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć  z Terapii Ręki i Metody Dobrego Startu. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w specjalistycznych kursach. Doświadczenie zdobyła w Przedszkolu Integracyjnym i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Instytucie Wspierania Rozwoju.  Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.  Swoją pracę z dziećmi traktuje jako nieskończone źródło inspiracji i rozwoju, podążając za dzieckiem i dostosowując swoją wiedzę i umiejętności do ich potrzeb. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Monika Burnicka – mgr fizjoterapii z uprawnieniami pedagogicznymi, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansen IAS, terapeuta Metody Warnkego, PNF, dyplomowany Masażysta. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek fizjoterapia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Instruktor Rekreacji Ruchowej, Nordic Walking. Ukończyła kurs „Stymulacji systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka”, Aromaterapii, Refleksologii. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Sensorycznej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wykorzystując elementy terapii ręki, muzykoterapii, metody Weroniki Sherborne, Zabaw Fundamentalnych. Na co dzień zajmuje się terapią dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) jako nauczyciel Integracji Sensorycznej  w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Dominika Orzechowska – Ostaszewska – pedagog specjalny (UW), terapeuta Integracji Sensorycznej (Studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, WSSE). Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z dzieckiem z ADHD (szkolenie organizowane przez Poradnię Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej). W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje metody Sally Goddard (certyfikat Instytutu INPP w Chester), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (warsztat I stopnia), Orginal Play. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii wzroku oraz pierwszy stopień terapii ręki.

Marta Chojka – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna oraz pedagogika terapeutyczna i pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2011 roku pracuje w szkole specjalnej  na stanowisku pedagoga specjalnego  i wychowawcy klasy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi. Uczestniczyła w  wielu dodatkowych kursach i konferencjach. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Sylwia Szczerbińska oligofrenopedagog, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel i wychowawca pracujący od kilku lat w szkole specjalnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności o nowe szkolenia z zakresu diagnozowania i terapii dzieci z zespołem Aspergera oraz kursy dotyczące wad postawy u dzieci. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Olga Wołosz – fizjoterapeutka, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Senosrycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Zajmuje się równiez prowadzeniem ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy. Posiada uoprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii ręki. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Senosrycznej, Terapii Ręki oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Agnieszka Czapska – pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP na kierunku Wychowanie Przedszkolne z Terapią Pedagogiczną. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej na kierunku Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Cerytifkowana terpautka EEG Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi co pozwala na skuteczne wdrażanie programów terapeutycznych. Ukończyła kursy z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii. Prywatnie szczęśliwa mama 2 dzieci. 

Ewelina Ponikiewska –  pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ponadto posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki i Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja przedszkolna, pedagogika terapeutyczna  oraz Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica na kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający.
 

Grażyna Banaszek – dr n. med. Specjalista neurologii dziecięcej. Dyplom Kinderzentrum Monachium w zakresie diagnostyki i terapii metodą Vojty. Ocena funkcjonowania układu nerwowego dzieci: bóle głowy, utraty świadomości, niedowłady. Diagnozowanie metodą Vojty niemowląt z grupy ryzyka, prowadzenie dzieci rehabilitowanych z opóźnieniem psychoruchowym, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniami okołoporodowymi splotów ramiennych, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, artrogrypozami.
 

Ewa Żulewska-Fiks – mgr rehabilitacji, fizjoterapeuta, absolwentka Wydziału Rehabilitacji warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Certyfikowany Terapeuta metod: Vojty i PNF. Ukończyła kierunkowe kursy PNF w pediatrii, PNF i skoliozy, cz. A kursu McKenzie, kursy masażu. Jest również absolwentką podyplomowych studiów Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi i ortopedycznymi, w tym z wadami postawy (skoliozami). Specjalizuje się w rehabilitacji niemowląt, posiadając wiedzę o prawidłowym ich rozwoju, zaburzeniach ruchowych wywołanych zmianami okołoporodowymi, chorobami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami w rozwoju narządu ruchu. Skutecznie prowadzi instruktaż pielęgnacyjny dla rodziców.
 

Anna Iwanek-Zakrzewska – lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Klinice Dzieci i Młodzieży IPiN w W-wie w okresie 1991-2001 pod kierunkiem prof. I.Namysłowskiej, oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w W-wie pod kierunkiem prof. T.Wolańczyka (2001-2003). Gruntowne szkolenie psychoterapeutyczne przeszła w ramach Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy w okresie 1990-1999. W ostatnich latach dąży do całościowego podejścia do problemu zdrowia i choroby, odbywa szkolenia, a w podejściu terapeutycznym wykorzystuje również i naturalne metody leczenia, np. suplementy diety. Pomaga przede wszystkim dzieciom z zaburzeniami rozwoju, z cechami autyzmu, nadpobudliwym oraz młodzieży szkolnej i młodym dorosłym w kryzysach, różnorodnych problemach emocjonalnych oraz w zaburzeniach psychicznych.

Ewa Chmielewska – lekarz specjalista psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z problemami psychicznymi. Obecnie pełni funkcję Ordynatora Oddziału Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego "Drewnica", gdzie zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń pamięci oraz innych zaburzeń wieku podeszłego. Pomaga osobom z zaburzeniami afektywnymi (CHAD, depresja), z zaburzeniami lękowymi, związanymi ze stresem; zajmuje się także leczeniem psychoz, zaburzeń pamięci oraz zaburzeń snu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Bierze udział w badaniach klinicznych nowych leków p-psychotycznych.

Anna Majczak – lekarz, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii na Oddziale Klinicznym Szpitala Nowowiejskiego. W sposób szczególny kształci się w diagnostyce i leczeniu osób z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Posiada również doświadczenie w zakresie leczenia szpitalnego chorych z zaburzeniami psychotycznymi.

Małgorzata Dhaoui – lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny). Pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz psychotycznymi. Pracuje również z osobami uzależnionymi od alkoholu. Posiada doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych zarówno w warunkach stacjonarnych jak i ambulatoryjnych.

Beata Ryszewska-Pokraśniewicz – lekarz, specjalista psychiatra, od lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenie zorientowane na traumę-terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu PTSD. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, w tym zaburzeń depresyjnych w ciąży i połogu, psychoz, zaburzeń lękowo-depresyjnych, a także uzależnień.

Maryla Pędzisz – lekarz specjalista psychiatra. W 2000r. ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 rż. Pracowała w oddziale klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, diagnostyką zaburzeń odżywiania.

Arkadiusz Garczyński – lekarz, specjalista psychiatra, od ponad 10 lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, posiada także doświadczenie w pracy za granicą (UK). Wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia nerwic, zaburzeń nastroju, psychoz, uzależnień. Pracował m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Poradni i Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych. Od lat związany z psychoanalizą lacanowską w Polsce i terapią psychoanalityczna. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim.

Paweł Wierzbicki – lekarz, specjalista psychiatra, ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 2004 r. Na co dzień pracuje jako lekarz rezydent w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu oraz psychoz.

Marcin Wilk – lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 2004 roku. Pracuje jako lekarz rezydent w Szpitalu Tworkowskim. Współzałożyciel i dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Terapii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ma doświadczenie w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z psychozami, zaburzeniami nastroju (depresja, mania), lękami, uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, otępieniami, zaburzeniami osobowości. W swojej praktyce lubi łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Brak umowy z NFZ dotyczącej recept refundowanych.

Joanna Wesołowska – lekarz specjalista psychiatra, doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie pracuje w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej (podlegającym Szpitalowi Nowowiejskiemu). Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, dwubiegunowych, lękowych (nerwic) i psychotycznych. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną. 

Anna Duda – lekarz, specjalista psychiatra, ukończyła II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje jako lekarz psychiatra w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń afektywnych, lękowych, psychotycznych oraz zaburzeń snu.

Justyna Nowakowska – lekarz, specjalista psychiatra. Na co dzień pracuje jako lekarz psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych i uzależnieniami.

Marek Trochimowicz – lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył trzyletnie szkolenie z psychoterapii organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresyjnych i lękowych zarówno w przychodni jak i w oddziale szpitalnym – ostatnio w Szpitalu Psychiatrycznym "Drewnica" w Ząbkach.
 

Agata Midak – pedagog, logopeda. Ukończyła pedagogikę w specjalizacji – resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz magisterskie studia w zakresie logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe uzyskiwała pracując m.in. w przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Odbyła roczny staż zawodowy w Specjalistycznej Poradni TOP w Warszawie, gdzie prowadziła terapię zaburzeń afatycznych u osób dorosłych. W Fundacji Zdrowie zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy wykorzystuje Program Rozwoju Komunikacji Makaton. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, konsultacje logopedyczne dla dzieci oraz doskonalenie wymowy u osób dorosłych.

Marta Piotrowska – pedagog specjalny, logopeda. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na co dzień pracuje w przedszkolu, gdzie przeprowadza kompleksową diagnozę rozwoju mowy dziecka, prowadzi terapię indywidualną oraz grupowe zajęcia w zakresie profilaktyki logopedycznej, mające na celu przeciwdziałanie powstaniu wad wymowy oraz stymulację rozwoju.

Joanna Burzyńska – pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagogika. Ukończone studia podyplomowe logopedyczne na Wydziale Humanistycznym UKSW. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warsztat pracy poszerza poprzez szkolenia i konferencje z zakresu efektywnej terapii mowy.

Aleksandra Jaglińska – pedagog, logopeda. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje doświadczenie logopedyczne nieustannie pogłębia poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach poszerzających wiedzę i podnoszących kwalifikacje. Logopedia jest traktowana przede wszystkim jako jej główna pasja, którą stara się nieustannie rozwijać. Każdy z podopiecznych jest traktowany indywidualnie z zaangażowaniem i należytym szacunkiem. Wszystko po to, by stworzyć jak najefektowniejszą współpracę i co za tym idzie, najlepsze rezultaty.

Izabela Komorowska – Warenik – logopeda , tyflopedagog  i oligofrenopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych. Ponad ćwierć wieku związana zawodowo z Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach. Prywatnie szczęśliwa żona i matka. 

Aneta Zbieska – dyplomowany logopeda, mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Podyplomowe studia w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – poznanie, wspomaganie, skuteczność – WSPS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Odbyła szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej. Staż w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej osób dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego po udarach, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z chorobami neurogeneracyjnymi odbyła w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim – Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Praktyki w zakresie terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – szkoły przyszpitalne, przedszkola oraz ośrodki terapeutyczne. Wychowawca na koloniach i zimowiskach dla dzieci. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do drugiej osoby. W Centrum Terapii Promitis prowadzi specjalistyczną diagnozę, konsultację i terapię logopedyczną dla dzieci oraz dorosłych (afazja, dyzartia).

Ewa Jagodzińska-Piekarniak – dietetyk medyczny. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (AWF w Warszawie). Na co dzień pracuje w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracuje z osobami pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, również zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzicami. Jest autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego odżywiania oraz postępowania dietetycznego w autyzmie. Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu, wypowiada się dla mediów. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia z zakresu diety. Praca jest jej wielką pasją, dlatego podchodzi do swoich pacjentów z wielką wyrozumiałością, ciesząc się każdym, choćby najmniejszym ich sukcesem.

 

 

 

[box type=”info”]

Dowiedz się więcej o naszych specjalistach w innych miastach

Kraków :: Wrocław

[/box]

Kontakt