Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Warszawa

Terapeuci Warszawa

Nasz zespół w Warszawie

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Izabella Kurzejewska  psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia wychowawcza i defektologia). Autorka książek dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, wspomagających rozwój poznawczy. Współpracuje z wydawnictwami prasowymi w zakresie poradnictwa dla rodziców. Prowadzi diagnozy rozwoju ogólnego dzieci w wieku szkolnym, poradnictwo dla rodziców i indywidualną stymulację rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi.

Beata Alexandrowicz  mgr psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Posiada ponad 20-letnią praktykę w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty, psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. Udział w wielu konferencjach i szkoleniach naukowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi i osobowości.

Anna Kwiatkowska-Orszulak – absolwentka wydziału psychologii klinicznej pod okiem prof. Andrzeja Jakubika w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Warszawie. Szkoliła się w fundacji Synapsis, Szpitalu Wolskim, Scolarze, Centrum CBT. Ukończyła dwa lata Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra – rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest absolwentką kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Posiada członkostwo PTI. Doświadczenie zdobyła w ZSS nr 92, w którym pracowała jako psycholog zajmujący się dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Jest autorką innowacji pedagogicznych „Spotkania z Kitką i Patkiem- trening nawiązywania relacji interpersonalnych oparty na Teorii Umysłu’ oraz „Muzyka łagodzi obyczaje- nauka i kształtowanie pożądanych postaw uczniów poprzez działania muzyczno-ruchowe w oparciu o metodę Labana”. Jest psychologiem dziecięcym, diagnostą oraz terapeutą. Pracuje w podejściu integratywnym z fundamentem humanistyczno-egzystencjonalnym. Kieruje się słowami Janusza Korczaka – „Nie ma dzieci, są ludzie”. Opiera się na kontakcie, relacji i doświadczeniu „tu i teraz”. Swoją pracę poddaje superwizji. Obecnie w trakcie certyfikacji “Practitioner in Therapeutic Play Skills”. Ukończone kursy i szkolenia: „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP-R” – Synapsis,;”Neurobiofeedback – kurs kwalifikacyjny I stopnia dla Terapeutów”- Biomed; „ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności” WCIES; „Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Metody behawioralne”- Scolar; „Skrzynka z narzędziami – przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych” – CBT; „Szkolenie dla realizatorów „Przyjaciele Zippiego”- WCIES; „Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”- Fundacja Synapsis

Małgorzata Molak  pedagog specjalny, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym pod stałą superwizją ekspertów z Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Przez 4 lata była konsultantem w telefonie zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym 116123 Instytutu Psychologii Zdrowia, a przez pół roku w telefonie dla dzieci i młodzieży 116111 Fundacji Dzieci Niczyje. Odbyła staże w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Oddziale Dziennym II Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. W pracy cechuje ją zaangażowanie w problemy pacjenta, uwaga oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi oraz osób z zaburzeniami osobowości.

Katarzyna Jaczun-Łydzińska  psycholog, psycholog dziecięcy, instruktor terapii zajęciowej, certyfikowany terapeuta środowiskowy, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie – kierunek społeczna psychologia kliniczna oraz Studium Medycznego im. M. Kopernika w Toruniu. Od wielu lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami w duchu psychologii systemowej i poznawczo-behawioralnej,  oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  Pracowała jako jako instruktor terapii zajęciowej (koordynując plany rehabilitacyjne, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualne), kierowała świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, koordynowała turnusy rehabilitacyjne. Specjalizuje się w psychologii twórczości. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje malarstwo i nowatorskie techniki artystyczne jako sposoby wrażania i zgłębiania siebie. Obecnie pracuje jako psycholog na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem psychoterapii grupowej dla dorosłych, terapii indywidualnej, muzykoterapii, psychorysunku, treningów umiejętności społecznych. W Centrum terapii PROMITIS udziela porad i pomocy psychologicznej z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju dzieci, form stymulacji dzieci zdolnych, problemów komunikacyjnych, relacji małżeńskich, zaburzeń emocjonalnych. Posiada duże doświadczenie w leczeniu nerwic (także nerwicy natręctw), depresji, zaburzeń i chorób psychosomatycznych oraz psychoz (w tym schizofrenii). Zajmuje się diagnozą dzieci także osób dorosłych (głównie diagnoza osobowości). Prowadzi również ogólnorozwojowe i edukacyjne autorskie zajęcia dla dzieci i rodziców.

Anna Jurkowska  pedagog (UW), psychoterapeuta, Certyfikowany Analityk Grupowy Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów” mającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Członkini Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów”. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pomaga w leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, problemach emocjonalnych, psychosomatycznych, osobom z syndromem DDA. Wspiera w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych (żałoba, rozwód, adaptacja do nowego środowiska). Posiada ponad 10-doświadczenie
w pracy psychoterapeutycznej.

Małgorzata Zadroga psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień. Jestem dyplomowanym terapeutą psychodynamicznym, psychologiem z tytułem magistra uzyskanym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego uzyskałam po ukończeniu czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam również Studium Socjoterapii oraz uzyskałam certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Szpital Nowowiejski) pracując z Pacjentami w charakterze diagnosty, psychoterapeuty i terapeuty uzależnień. Posiadam doświadczenie w pracy z młodzieżą, w wieku 16-19 lat zdobyte poprzez stały kontakt z uczniami jednego z warszawskich liceów z oddziałami integracyjnymi. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Prowadzę psychoterapię indywidualną.

Anna Depta  psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.

Katarzyna Awruk psycholog, psychoterapeuta (aktualnie w trakcie całościowego, czteroletniego podyplomowego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej przy współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jej praca podlega regularnej superwizji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych jak i na oddziałach psychiatrycznych m.in. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, na oddziale psychiatrycznym dziennym Szpitala Wolskiego, w poradniach psychologicznych, organizacjach pozarządowych). Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Jest autorem i współautorem kilkunastu interdyscyplinarnych artykułów naukowych, realizowanych w ramach projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Od kilku lat związana z Wydziałem Psychologii WSFiZ w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna), gdzie jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne z Psychoterapii, Klinicznej Diagnozy Psychologicznej oraz Psychologii Małżeństwa i Rodziny. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą w szczególności rodzinnych determinant reprezentacji umysłowych ciała, w ramach których aktualnie realizuje swoją dysertację. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych doświadczających różnorodnych trudności natury emocjonalnej (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, niska samoocena, trudności w relacjach interpersonalnych, przeżycie straty itp.).

Aleksandra Jabłońska psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka publikacji z zakresu problematyki samobójstw oraz treningów pamięci i koncentracji. Doświadczenie zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, w fundacjach i centrach terapii autyzmu i Aspergera oraz w placówkach prowadzących treningi pamięci i efektywnej nauki. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci w wieku szkolnym oraz poradnictwo dla rodziców. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami emocjonalnymi i związanymi ze stresem, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami ze spektrum schizofrenii, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w terapii funkcji poznawczych.

Ewelina Skotnicka – psycholog, seksuolog, psycholog dzieci i młodzieży, seksuolog dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna. Po studiach podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i po stażu w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Uprawnienia Edukatora Seksualnego otrzymała w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. Jest nauczycielem kontraktowym po ukończonych studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania w oświacie na Uczelni Nauk Społecznych. Interesuje się nowymi technologiami, science-fiction, non-fiction i ciekawostkami.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Tomasz Sobolewski  pedagog, specjalność: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim oraz z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej w ramach prywatnej praktyki. Ukończył szkolenia z  zakresu terapii SI w pracy z dzieckiem autystycznym oraz stymulacja systemu wzrokowego u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki na kursach kwalifikacyjnych.

Ewa Michalska dyplomowany terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze spectrum autyzmu. Terapeuta III stopnia metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki, odbyła staż specjalistyczny u p. Zbigniewa Przyrowskiego. Terapeuta Terapii Pedagogicznej i Terapii Behawioralnej. Specjalista TUS i Socjoterapii – ukończyła III stopniowy Kurs Certyfikowany i Trenerski Amity ART „Trening zastępowania agresji oraz Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”. Menadżer zarządzania i organizacji w placówkach oświatowych. Na co dzień zdobywająca cenne doświadczenie w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na Targówku w pracy z dziećmi jako nauczyciel wychowawca, nauczyciel wspierający, pedagog specjalny, nauczyciel specjalista – terapeuta metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki.

Karolina Godlewska  – ukończyła studia na kierunku psychologia z uprawnieniami pedagogicznymi, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć  z Terapii Ręki i Metody Dobrego Startu. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w specjalistycznych kursach. Doświadczenie zdobyła w Przedszkolu Integracyjnym i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Instytucie Wspierania Rozwoju.  Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Swoją pracę z dziećmi traktuje jako nieskończone źródło inspiracji i rozwoju, podążając za dzieckiem i dostosowując swoją wiedzę i umiejętności do ich potrzeb. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Dominika Orzechowska – Ostaszewska  pedagog specjalny (UW), terapeuta integracji sensorycznej (Studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, WSSE). Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z dzieckiem z ADHD (szkolenie organizowane przez Poradnię Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej). W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje metody Sally Goddard (certyfikat Instytutu INPP w Chester), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (warsztat I stopnia), Orginal Play. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii wzroku oraz pierwszy stopień terapii ręki.

Marta Chojka  pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Biofeedback. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna oraz pedagogika terapeutyczna i pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2011 roku pracuje w szkole specjalnej  na stanowisku pedagoga specjalnego  i wychowawcy klasy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi. Uczestniczyła w  wielu dodatkowych kursach i konferencjach. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię Biofeedback

Izabela Kacperska-Walędziak  psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W pracy z dziećmi często wplata elementy sensoplastyki. Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania na kierunku psychologia. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, uczestniczyła w wielu szkoleniach, stażach. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Prywatnie mama, miłośniczka muzyki.

Olga Wołosz  fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Senosrycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Zajmuje się równiez prowadzeniem ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy. Posiada uoprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii ręki. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Senosrycznej, Terapii Ręki oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Kaja Hołowińska pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych SGGW: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w różnego rodzaju placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych. W pracy z dziećmi najważniejsze jest zrozumienie dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Łącząc naukę z zabawą stara się, by zajęcia były ciekawe, a po ich zakończeniu dziecko miało poczucie sukcesu i było zmotywowane do dalszej aktywności.

Agnieszka Czapska  pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP na kierunku Wychowanie Przedszkolne z Terapią Pedagogiczną. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej na kierunku Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Certyfikowana terapeutka EEG Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi co pozwala na skuteczne wdrażanie programów terapeutycznych. Ukończyła kursy z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii. Prywatnie szczęśliwa mama 2 dzieci.

Agnieszka Liwak-Urban logopeda, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, Terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel Montessori, terapeuta ręki. Absolwentka 5-letnich studiów dziennych na Uniwersytecie Warszawskim oraz wielu szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych, m.in. w zakresie metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (Makaton, piktogramy), metody krakowskiej, Handle, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii ręki, terapii behawioralnej ABA. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w przedszkolach oraz szkołach terapeutycznych i integracyjnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ukończyła wiele staży zawodowych, w tym roczny staż w Fundacji Synapsis oraz w CWI Krok po kroku (terapia behawioralna), a także staż z zakresu SI u mgr Magdaleny Okrzasy. Pracuje z z dziećmi z trudnościami w rozwoju różnego pochodzenia – z autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, MPD, FAS, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, alalią, dyslalią. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. W swojej pracy łączy różnorodne metody terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dąży do tego, aby jak najlepiej zrozumieć trudności dziecka oraz wspierać jego mocne strony.

Marta Kita mgr pedagogiki, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła szkolenie uprawniające do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Od wielu lat pracuje w przedszkolu na stanowisku nauczyciel-wychowawca. Uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących pracy z dziećmi.

Joanna Berycka mgr pedagogiki, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie – Integracja Sensoryczna, uprawniająca do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Ukończyła Wyższą Szkołę im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, specjalność: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Pracuje w przedszkolu integracyjnym na stanowisku nauczyciel – wychowawca. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi. Prywatnie szczęśliwa mama syna – Szymona.

NEUROLOG

Grażyna Banaszek  dr n. med. Specjalista neurologii dziecięcej. Dyplom Kinderzentrum Monachium w zakresie diagnostyki i terapii metodą Vojty. Ocena funkcjonowania układu nerwowego dzieci: bóle głowy, utraty świadomości, niedowłady. Diagnozowanie metodą Vojty niemowląt z grupy ryzyka, prowadzenie dzieci rehabilitowanych z opóźnieniem psychoruchowym, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniami okołoporodowymi splotów ramiennych, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, artrogrypozami.

REHABILITANCI

Ewa Żulewska-Fiks  mgr rehabilitacji, fizjoterapeuta, absolwentka Wydziału Rehabilitacji warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Certyfikowany Terapeuta metod: Vojty i PNF. Ukończyła kierunkowe kursy PNF w pediatrii, PNF i skoliozy, cz. A kursu McKenzie, kursy masażu. Jest również absolwentką podyplomowych studiów Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi i ortopedycznymi, w tym z wadami postawy (skoliozami). Specjalizuje się w rehabilitacji niemowląt, posiadając wiedzę o prawidłowym ich rozwoju, zaburzeniach ruchowych wywołanych zmianami okołoporodowymi, chorobami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami w rozwoju narządu ruchu. Skutecznie prowadzi instruktaż pielęgnacyjny dla rodziców.

LEKARZE PSYCHIATRZY

Anna Iwanek-Zakrzewska  lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Klinice Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie w okresie 1991-2001 pod kierunkiem prof. I.Namysłowskiej, oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w W-wie pod kierunkiem prof. T.Wolańczyka (2001-2003). Gruntowne szkolenie psychoterapeutyczne przeszła w ramach Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy w okresie 1990-1999. W ostatnich latach dąży do całościowego podejścia do problemu zdrowia i choroby, odbywa szkolenia, a w podejściu terapeutycznym wykorzystuje również i naturalne metody leczenia, np. suplementy diety. Pomaga przede wszystkim dzieciom z zaburzeniami rozwoju, z cechami autyzmu, nadpobudliwym oraz młodzieży szkolnej i młodym dorosłym w kryzysach, różnorodnych problemach emocjonalnych oraz w zaburzeniach psychicznych.

Małgorzata Włoczewska lekarz, specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie w 1991 r. Lekarz z 20-letnim stażem pracy w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży w szpitalu Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy (w oddziale zajmowała się diagnozą i leczeniem dzieci/młodzieży z zaburzeniami zachowania, ADHD, zespołem Aspergera, autyzmem dziecięcym, zaburzeniami emocjonalnymi, OCD, CHAD, depresją, schizofrenią). Następnie założyła przyszpitalną Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz Poradnię dla osób z autyzmem, również w Zagórzu. Diagnozowaniem osób ze spektrum autyzmu zajmuje się od ponad 10 lat. Poza wykształceniem medycznym, ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne.

Ewa Chmielewska  lekarz, specjalista psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z problemami psychicznymi. Obecnie pełni funkcję Ordynatora Oddziału Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego „Drewnica”, gdzie zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń pamięci oraz innych zaburzeń wieku podeszłego. Pomaga osobom z zaburzeniami afektywnymi (CHAD, depresja), z zaburzeniami lękowymi, związanymi ze stresem; zajmuje się także leczeniem psychoz, zaburzeń pamięci oraz zaburzeń snu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Bierze udział w badaniach klinicznych nowych leków p-psychotycznych.

Beata Ryszewska-Pokraśniewicz  lekarz, specjalista psychiatra, od lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenie zorientowane na traumę-terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu PTSD. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, w tym zaburzeń depresyjnych w ciąży i połogu, psychoz, zaburzeń lękowo-depresyjnych, a także uzależnień.

Maryla Pędzisz  lekarz, specjalista psychiatra. W 2000r. ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 rż. Pracowała w oddziale klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, diagnostyką zaburzeń odżywiania.

Arkadiusz Garczyński  lekarz, specjalista psychiatra, od ponad 10 lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, posiada także doświadczenie w pracy za granicą (UK). Wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia nerwic, zaburzeń nastroju, psychoz, uzależnień. Pracował m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Poradni i Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych. Od lat związany z psychoanalizą lacanowską w Polsce i terapią psychoanalityczna. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim.

Marcin Wilk  lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 2004 roku. Ma doświadczenie w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z psychozami, zaburzeniami nastroju (depresja, mania), lękami, uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, otępieniami, zaburzeniami osobowości oraz w pracy z dziećmi i młodzieży. W swojej praktyce lubi łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim i rosyjskim.

Joanna Wesołowska  lekarz specjalista psychiatra, doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie pracuje w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej (podlegającym Szpitalowi Nowowiejskiemu). Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, dwubiegunowych, lękowych (nerwic) i psychotycznych. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną.

Anna Duda  lekarz, specjalista psychiatra, ukończyła II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje jako lekarz psychiatra w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń afektywnych, lękowych, psychotycznych oraz zaburzeń snu.

Robert Chmielewski lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 1998 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym w Ząbkach, IPiN oraz w placówkach leczenia ambulatoryjnego. Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń nastroju (depresji, CHAD), zaburzeń lękowych, bezsenności, zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zespoły urojeniowe). Zajmuje się również zaburzeniami psychicznymi u osób w wieku podeszłym.

LOGOPEDZI

Agata Midak  pedagog, logopeda. Ukończyła pedagogikę w specjalizacji – resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz magisterskie studia w zakresie logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe uzyskiwała pracując m.in. w przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Odbyła roczny staż zawodowy w Specjalistycznej Poradni TOP w Warszawie, gdzie prowadziła terapię zaburzeń afatycznych u osób dorosłych. W Fundacji Zdrowie zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy wykorzystuje Program Rozwoju Komunikacji Makaton. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, konsultacje logopedyczne dla dzieci oraz doskonalenie wymowy u osób dorosłych.

Joanna Burzyńska pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagogika. Ukończone studia podyplomowe logopedyczne na Wydziale Humanistycznym UKSW. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warsztat pracy poszerza poprzez szkolenia i konferencje z zakresu efektywnej terapii mowy.

Aneta Zbieska  dyplomowany logopeda, mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Podyplomowe studia w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – poznanie, wspomaganie, skuteczność – WSPS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Odbyła szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej. Staż w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej osób dorosłych z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego po udarach, wylewach, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z chorobami neurogeneracyjnymi odbyła w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim – Oddział Neurologii, Oddział Udarowy, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Praktyki w zakresie terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – szkoły przyszpitalne, przedszkola oraz ośrodki terapeutyczne. Wychowawca na koloniach i zimowiskach dla dzieci. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę oraz holistyczne i indywidualne podejście do drugiej osoby. W Centrum Terapii Promitis prowadzi specjalistyczną diagnozę, konsultację i terapię logopedyczną dla dzieci oraz dorosłych (afazja, dyzartia).

DIETETYK

Ewa Jagodzińska-Piekarniak  dietetyk medyczny. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (AWF w Warszawie). Na co dzień pracuje w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracuje z osobami pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, również zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzicami. Jest autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego odżywiania oraz postępowania dietetycznego w autyzmie. Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu, wypowiada się dla mediów. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia z zakresu diety. Praca jest jej wielką pasją, dlatego podchodzi do swoich pacjentów z wielką wyrozumiałością, ciesząc się każdym, choćby najmniejszym ich sukcesem.

 

10 LAT PROMITIS