Terapeuci Warszawa

Nasz zespół w Warszawie
 

Izabella Kurzejewska – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia wychowawcza i defektologia). Biegły sądowy. Autorka książek dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, wspomagających rozwój poznawczy. Współpracuje z wydawnictwami prasowymi w zakresie poradnictwa dla rodziców. Prowadzi diagnozy rozwoju ogólnego dzieci w wieku szkolnym, poradnictwo dla rodziców i indywidualną stymulację rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi.

Beata Alexandrowicz – mgr psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Posiada ponad 20-letnią praktykę w zawodzie psychologa klinicznego, diagnosty, psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. Szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii. Udział w wielu konferencjach i szkoleniach naukowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi i osobowości.

Agnieszka Karpińska – psycholog (o specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia) i trener umiejętności psychospołecznych (absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Administracji). Ma za sobą staż w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, jest certyfikowanym “Psychologiem do domu” (Grupa PDD). Przeszła treningi interpersonalne i intrapsychiczne, treningi rozwoju osobistego. Ukończyła szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia uzależnień, (organizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) a także profilaktyki i leczenia zaburzeń odżywiania. Pracuje z bardzo różnym klientem, począwszy od pacjentów ośrodków leczenia uzależnień po klientów biznesowych i branżę mediową. Odbyła staż w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Kazuniu-Bielanach oraz na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień na ul. Otwockiej w Warszawie, współpracowała z Coachingowym Centrum Rozwoju (pozyskiwała klientów i pisała szkolenia). Obecnie prowadzi grupy terapeutyczno- rozwojowe i DA z młodzieżą w świetlicy CAW w Warszawie oraz terapię indywidualną z dorosłymi. Do pracy z człowiekiem podchodzi z dużą otwartością, nie wpisuje się w schemat konkretnego nurtu czy szkoły. Nie lubi ograniczeń, czerpie z wielu źródeł. Stawia na kontakt i wzmacnianie poprzez wspieranie rozwoju oraz poznawanie własnej siły i wartości. Wierzy, że każdy ma w sobie moc potrzebną do efektywnego osiągania swoich celów.

Edyta Litwin – psycholog, terapeuta pedagogiczny (reedukator), psychoterapeuta. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym, jest po 4 – letnim szkoleniu w tym zakresie a obecnie przygotowuje się do zdobycia certyfikatu. Doświadczenie zawodowe uzyskiwała pracując m.in.: w poradni psychologiczno – pedagogicznej, szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży na oddziale terapii dziennej a także oddziale nerwic młodzieżowych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych głównie z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, zaburzeniami zachowania oraz poradnictwo rodzinne. Konsultuje również dzieci i młodzież z problemami w nauce.

Sonata Żak – mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz posiadającego atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie zdobywała w Tworkowskim szpitalu psychiatrycznym, gdzie zajmowała się koordynowaniem oraz prowadzeniem zajęć indywidualnych i grupowych dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nabyła praktykę w zakresie diagnozy psychologicznej, poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej. Obecnie pracuje w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne: trening kształtowania poczucia własnej wartości, trening umiejętności społecznych, trening relaksacji, zajęcia integracyjne, psychorysunek, a także prowadzi terapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, służącymi rozpoznaniu problemu i ustaleniu najlepszej formy pomocy psychologicznej dla zgłaszającej się osoby, a także indywidualną psychoterapią w podejściu psychodynamicznym osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń afektywnych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, cierpią z powodu nieśmiałości, niskiego poczucia własnej wartości, z powodu uporczywych myśli; mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących, bliskich relacji; są w trudnej sytuacji życiowej (np. po rozwodzie, po utracie bliskiej osoby lub pracy); przeżywają kryzysy w związku lub w pracy; doświadczają poczucia osamotnienia, zagubienia, pustki lub chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, przeżywane emocje i swoje zachowania. Pracuje pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w ramach Laboratorium Psychoedukacji).

Karolina Adamska – psycholog, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Opta – Studium Terapii Rodziny, program szkolenia oparty na podejściu psychodynamicznym i systemowym. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (zrealizowane dwie specjalności: Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Terapia Rodzin i Małżeństw). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Oferuje wsparcie psychologiczne dla dorosłych (także par i rodzin), młodzieży i dzieci. W pracy psychoterapeutycznej szczególnie koncentruje się na rozumieniu wzajemnych relacji pacjenta z innymi, jednocześnie odwołując się do jego indywidualnych doświadczeń, odczuwanych emocji i potrzeb.

Karolina Wysocka – mgr psychologii o specjalności klinicznej, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (m.in. w Klinice Nerwic i na Oddziale Zaburzeń Nastroju oraz Chorób Afektywnych) oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną i grupową osób z zaburzeniami afektywnymi / z zaburzeniami nastroju, nerwicowymi, lękowymi, osób z zaburzeniami odżywiania, osób z zaburzeniami osobowości. Ponadto przeprowadza interwencje kryzysowe osób w trudnej sytuacji życiowej oraz interwencje/konsultacje z zakresu zachowań opozycyjno-buntowniczych dzieci i młodzieży, a także ze spektrum zaburzeń autystycznych. Obecnie pracuje także z osobami
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz prowadzi terapię par.

Dorota Skrajna – psycholog dziecięcy oraz psychoterapeutka dzieci i dorosłych. Ukończyła wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka. Obecnie szkoli się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia. Jest członkiem Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji, należy do grupy Mediatorów Oświatowych działających przy Biurze Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. W pracy z dziećmi zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych, w tym specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej), trudności z zachowaniem i koncentracją uwagi, takich jak nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD). Świadczy pomoc dla dzieci i ich rodzin w sytuacji pojawienia się u dzieci trudności emocjonalnych związanych z trudną sytuacją rodzinną, jak np. rozwód rodziców, czy też traumatycznymi przeżyciami, jak np. śmierć bliskiej osoby. Prowadzi również mediacje w sytuacjach rozwodowych lub okołorozwodowych. Udziela konsultacji i porad psychologicznych w sytuacji trudności wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży. W pracy z dorosłymi zajmuje się psychoterapią indywidualną dla osób doświadczających trudności lub niepowodzeń w dowolnej sferze życia, są niezadowolone ze swojego obecnego życia i chciałyby coś w nim zmienić, by mieć z niego większą satysfakcję. Pracuje pod superwizją.

Katarzyna Jaczun-Łydzińska – psycholog, psycholog dziecięcy, instruktor terapii zajęciowej, certyfikowany terapeuta środowiskowy, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie – kierunek społeczna psychologia kliniczna oraz Studium Medycznego im. M. Kopernika w Toruniu. Od wielu lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami w duchu psychologii systemowej i poznawczo-behawioralnej,  oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  Pracowała jako jako instruktor terapii zajęciowej (koordynując plany rehabilitacyjne, prowadząc zajęcia grupowe, indywidualne), kierowała świetlicą socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, koordynowała turnusy rehabilitacyjne. Specjalizuje się w psychologii twórczości. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje malarstwo i nowatorskie techniki artystyczne jako sposoby wrażania i zgłębiania siebie. Obecnie pracuje jako psycholog na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie zajmuje się m.in. prowadzeniem psychoterapii grupowej dla dorosłych, terapii indywidualnej, muzykoterapii, psychorysunku, treningów umiejętności społecznych. W Centrum terapii PROMITIS udziela porad i pomocy psychologicznej z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju dzieci, form stymulacji dzieci zdolnych, problemów komunikacyjnych, relacji małżeńskich, zaburzeń emocjonalnych. Posiada duże doświadczenie w leczeniu nerwic (także nerwicy natręctw), depresji, zaburzeń i chorób psychosomatycznych oraz psychoz (w tym schizofrenii). Zajmuje się diagnozą dzieci także osób dorosłych (głównie diagnoza osobowości). Prowadzi również ogólnorozwojowe i edukacyjne autorskie zajęcia dla dzieci i rodziców.

Luiza Łuczak – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Od 2006 roku pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „ Helenów”. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z autyzmem. W codziennej pracy kieruje się zasadą – zmysły – podstawą uczenia się. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Sylwia Lewocik – psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalizacja – psychologia kliniczna. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutów Integracji Sensorycznej. Posiada również uprawnienia do prowadzenia zajęć z Terapii Ręki. Od 2012 roku zajmuje się pracą z osobami (zarówno dziećmi jak i dorosłymi) z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Małgorzata Rosińska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, UW. Ukończyła również wiele kursów dodatkowych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała między innymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczo- Rehabilitacyjnym TPD “Helenów”, Przedszkolu Specjalnym, Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka “ELPIS“. Jako pedagog pracuje od 2003 roku, jako terapeuta integracji sensorycznej od 2006 roku. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi.

Anna Depta – psycholog, ukończyła 5-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła Mazowiecką Szkołę Mediatorów Rodzinnych. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju dzieci, poradnictwem dla rodziców, oceną dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, terapią dzieci i psychoterapią osób dorosłych. Wykonuje testy psychologiczne.

Monika Ulatowska-Radzka – psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Terapeutka Integracji Sensorycznej II stopnia. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych  na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  na kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywa podczas wieloletniej pracy w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Na co dzień zajmuje się terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Downa, niepełnosprawnością sprzężoną. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej.

Jowita Komorowska – psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (specjalizacja – psychologia kliniczna dziecka); w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Od wielu lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. Udziela porad i konsultacji rodzicom w sprawach wychowawczych.

Tomasz Sobolewski – pedagog, specjalność: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim oraz z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej w ramach prywatnej praktyki. Ukończył szkolenia z  zakresu terapii SI w pracy z dzieckiem autystycznym oraz stymulacja systemu wzrokowego u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki na kursach kwalifikacyjnych.

Monika Burnicka – mgr fizjoterapii z uprawnieniami pedagogicznymi, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansen IAS, terapeuta Metody Warnkego, PNF, dyplomowany Masażysta. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek fizjoterapia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Instruktor Rekreacji Ruchowej, Nordic Walking. Ukończyła kurs „Stymulacji systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka”, Aromaterapii, Refleksologii. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Sensorycznej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wykorzystując elementy terapii ręki, muzykoterapii, metody Weroniki Sherborne, Zabaw Fundamentalnych. Na co dzień zajmuje się terapią dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) jako nauczyciel Integracji Sensorycznej  w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Dominika Orzechowska – Ostaszewska – pedagog specjalny (UW), terapeuta Integracji Sensorycznej (Studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, WSSE). Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z dzieckiem z ADHD (szkolenie organizowane przez Poradnię Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej). W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje metody Sally Goddard (certyfikat Instytutu INPP w Chester), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (warsztat I stopnia), Orginal Play. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii wzroku oraz pierwszy stopień terapii ręki.

Karolina Stablewska – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządów ruchu, studia podyplomowe z edukacji początkowej i reedukacji. Doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i opieki TPD „Helenów”; w Centrum Wspierania Rozwoju ELPIS. Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie. Organizator letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Marta Chojka – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna oraz pedagogika terapeutyczna i pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2011 roku pracuje w szkole specjalnej  na stanowisku pedagoga specjalnego  i wychowawcy klasy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi. Uczestniczyła w  wielu dodatkowych kursach i konferencjach. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Anna Kaczmarczyk – magister pedagogiki specjalnej, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność pedagogika terapeutyczna . Pracuje w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Poradni dla Dzieci z Autyzmem. Posiada doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu terapii osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Sylwia Szczerbińska oligofrenopedagog, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel i wychowawca pracujący od kilku lat w szkole specjalnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Poszerza swoją wiedzę i umiejętności o nowe szkolenia z zakresu diagnozowania i terapii dzieci z zespołem Aspergera oraz kursy dotyczące wad postawy u dzieci. W Centrum Terapii Promitis prowadzi diagnozę oraz terapię integracji sensorycznej.

Olga Wołosz – fizjoterapeutka, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Senosrycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Zajmuje się równiez prowadzeniem ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy. Posiada uoprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii ręki. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Senosrycznej, Terapii Ręki oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Agnieszka Czapska – pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP na kierunku Wychowanie Przedszkolne z Terapią Pedagogiczną. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe na Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej na kierunku Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Cerytifkowana terpautka EEG Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi co pozwala na skuteczne wdrażanie programów terapeutycznych. Ukończyła kursy z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii. Prywatnie szczęśliwa mama 2 dzieci. 

 

Grażyna Banaszek – dr n. med. Specjalista neurologii dziecięcej. Dyplom Kinderzentrum Monachium w zakresie diagnostyki i terapii metodą Vojty. Ocena funkcjonowania układu nerwowego dzieci: bóle głowy, utraty świadomości, niedowłady. Diagnozowanie metodą Vojty niemowląt z grupy ryzyka, prowadzenie dzieci rehabilitowanych z opóźnieniem psychoruchowym, z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniami okołoporodowymi splotów ramiennych, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, artrogrypozami.
 

Ewa Żulewska-Fiks – mgr rehabilitacji, fizjoterapeuta, absolwentka Wydziału Rehabilitacji warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Certyfikowany Terapeuta metod: Vojty i PNF. Ukończyła kierunkowe kursy PNF w pediatrii, PNF i skoliozy, cz. A kursu McKenzie, kursy masażu. Jest również absolwentką podyplomowych studiów Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi i ortopedycznymi, w tym z wadami postawy (skoliozami). Specjalizuje się w rehabilitacji niemowląt, posiadając wiedzę o prawidłowym ich rozwoju, zaburzeniach ruchowych wywołanych zmianami okołoporodowymi, chorobami ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami w rozwoju narządu ruchu. Skutecznie prowadzi instruktaż pielęgnacyjny dla rodziców.
 

Anna Iwanek-Zakrzewska – lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Klinice Dzieci i Młodzieży IPiN w W-wie w okresie 1991-2001 pod kierunkiem prof. I.Namysłowskiej, oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w W-wie pod kierunkiem prof. T.Wolańczyka (2001-2003). Gruntowne szkolenie psychoterapeutyczne przeszła w ramach Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy w okresie 1990-1999. W ostatnich latach dąży do całościowego podejścia do problemu zdrowia i choroby, odbywa szkolenia, a w podejściu terapeutycznym wykorzystuje również i naturalne metody leczenia, np. suplementy diety. Pomaga przede wszystkim dzieciom z zaburzeniami rozwoju, z cechami autyzmu, nadpobudliwym oraz młodzieży szkolnej i młodym dorosłym w kryzysach, różnorodnych problemach emocjonalnych oraz w zaburzeniach psychicznych.

Ewa Chmielewska – lekarz specjalista psychiatra, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami z problemami psychicznymi. Obecnie pełni funkcję Ordynatora Oddziału Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego "Drewnica", gdzie zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń pamięci oraz innych zaburzeń wieku podeszłego. Pomaga osobom z zaburzeniami afektywnymi (CHAD, depresja), z zaburzeniami lękowymi, związanymi ze stresem; zajmuje się także leczeniem psychoz, zaburzeń pamięci oraz zaburzeń snu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Bierze udział w badaniach klinicznych nowych leków p-psychotycznych.

Anna Majczak – lekarz, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii na Oddziale Klinicznym Szpitala Nowowiejskiego. W sposób szczególny kształci się w diagnostyce i leczeniu osób z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Posiada również doświadczenie w zakresie leczenia szpitalnego chorych z zaburzeniami psychotycznymi.

Małgorzata Jaworska-Hodurek – lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny). Pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz psychotycznymi. Pracuje również z osobami uzależnionymi od alkoholu. Posiada doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych zarówno w warunkach stacjonarnych jak i ambulatoryjnych.

Beata Ryszewska-Pokraśniewicz – lekarz, specjalista psychiatra, od lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenie zorientowane na traumę-terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu PTSD. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, w tym zaburzeń depresyjnych w ciąży i połogu, psychoz, zaburzeń lękowo-depresyjnych, a także uzależnień.

Maryla Pędzisz – lekarz specjalista psychiatra. W 2000r. ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 rż. Pracowała w oddziale klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, diagnostyką zaburzeń odżywiania. Brak umowy z NFZ dotyczącej recept refundowanych.

Arkadiusz Garczyński – lekarz, specjalista psychiatra, od ponad 10 lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, posiada także doświadczenie w pracy za granicą (UK). Wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia nerwic, zaburzeń nastroju, psychoz, uzależnień. Pracował m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Poradni i Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych. Od lat związany z psychoanalizą lacanowską w Polsce i terapią psychoanalityczna. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim.

Paweł Wierzbicki – lekarz, specjalista psychiatra, ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 2004 r. Na co dzień pracuje jako lekarz rezydent w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu oraz psychoz.

Marcin Wilk – lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 2004 roku. Pracuje jako lekarz rezydent w Szpitalu Tworkowskim. Współzałożyciel i dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Terapii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ma doświadczenie w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z psychozami, zaburzeniami nastroju (depresja, mania), lękami, uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, otępieniami, zaburzeniami osobowości. W swojej praktyce lubi łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Brak umowy z NFZ dotyczącej recept refundowanych.

Joanna Wesołowska – lekarz specjalista psychiatra, doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie pracuje w Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej (podlegającym Szpitalowi Nowowiejskiemu). Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie terapii psychoanalitycznej indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, dwubiegunowych, lękowych (nerwic) i psychotycznych. Pomaga zmierzyć się z problemem bezsenności oraz uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych. Pomaga osobom, które doświadczają zaburzeń emocjonalnych związanych z trudnościami życiowymi lub przewlekłym stresem. Oferuje pomoc farmakologiczną i terapeutyczną. 

Anna Duda – lekarz, specjalista psychiatra, ukończyła II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień pracuje jako lekarz psychiatra w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń afektywnych, lękowych, psychotycznych oraz zaburzeń snu.

Justyna Nowakowska – lekarz, specjalista psychiatra. Na co dzień pracuje jako lekarz psychiatra w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych i uzależnieniami.

Joanna Kuryłło – mgr psychologii, mgr biologii oraz absolwentka studiów psychologicznych w Wielkiej Brytanii, akredytowanych przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Nauczyciel z kwalifikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju, uwagi i in. Łączy swoje kwalifikacje zawodowe psychologa i biologa jako terapeuta EEG Biofeedback. Zajmuje się diagnozą, udziela pomocy psychologicznej. Specjalizuje się między innymi w problematyce stresu, obniżonego poczucia własnej wartości, terapii zaburzeń lękowych i psychosomatycznych u dzieci i dorosłych. Korzysta z różnych metod dostosowując je do klienta i problemu. Ważny jest dla niej rozwój osobisty, dlatego wspieranie rozwoju innych stanowi jej pasję i pracę.

Agnieszka Piskowska – mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Wyższą Szkołę TWP w Warszawie. Na co dzień pracuje w integracyjnej szkole podstawowej, gdzie przeprowadza diagnozy oraz zajmuje się terapią indywidualną i grupową zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W Centrum Terapii Promitis zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, prowadzi terapię z najmłodszymi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz korektę wad wymowy.

Aleksandra Zmudzińska – mgr n. med., logopeda kliniczny, filolog, terapeuta EEG BioFeedback. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz The University of Sheffield w Anglii. Członek The Royal College of Speech and Language Therapists oraz Health Professions Council. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas praktyk w Wielkiej Brytanii, m.in. w klinikach: Firth Park, Manor Park, Centenary House oraz Phillippa Cottam Communication Clinic (Sheffield). Ponadto uczestniczyła w indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej osób dorosłych, m.in. w centrum diagnostyczno-rehabilitacyjnym (Assessment and Rehabilitation Centre, Sheffield), zespole mulitidyscyplinarnym (The Stroke Outreach Team, Doncaster), klinice uniwersyteckiej (Phillippa Cottam Communication Clinic, Sheffield), szpitalach w Chesterfield i Doncaster. Pracowała również w centrum MedicoBrain (Warszawa) oraz jako wolontariusz dla organizacji charytatywnej Chest, Heart and Stroke Scotland (Edynburg). W Centrum Terapii Promitis zajmuje się dorosłymi pacjentami z nabytymi zaburzeniami mowy, głosu i języka takimi jak afazja, dyzartria, dyspraksja i dysfonia. W swojej pracy kładzie nacisk na poprawę jakości życia pacjentów a metody terapeutyczne dopasowuje indywidualnie do każdego pacjenta. Prowadzi terapię również w języku angielskim.

Agata Midak – pedagog, logopeda. Ukończyła pedagogikę w specjalizacji – resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz magisterskie studia w zakresie logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe uzyskiwała pracując m.in. w przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Odbyła roczny staż zawodowy w Specjalistycznej Poradni TOP w Warszawie, gdzie prowadziła terapię zaburzeń afatycznych u osób dorosłych. W Fundacji Zdrowie zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy wykorzystuje Program Rozwoju Komunikacji Makaton. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, konsultacje logopedyczne dla dzieci oraz doskonalenie wymowy u osób dorosłych.

Marta Piotrowska – pedagog specjalny, logopeda. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na co dzień pracuje w przedszkolu, gdzie przeprowadza kompleksową diagnozę rozwoju mowy dziecka, prowadzi terapię indywidualną oraz grupowe zajęcia w zakresie profilaktyki logopedycznej, mające na celu przeciwdziałanie powstaniu wad wymowy oraz stymulację rozwoju.

Joanna Burzyńska – pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagogika. Ukończone studia podyplomowe logopedyczne na Wydziale Humanistycznym UKSW .Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warsztat pracy poszerza poprzez szkolenia i konferencje z zakresu efektywnej terapii mowy.

Renata Liwak – logopeda, językoznawca, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej, w trakcie szkolenia na terapeutę Integracji Sensorycznej. Absolwentka 5-letnich studiów dziennych na Uniwersytecie Warszawskim oraz wielu szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych, m.in. w zakresie metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej, metody krakowskiej, metody Handle, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii ręki, terapii behawioralnej, w tym VB, ESDM, inegracji sensorycznej. Ukończyła wiele staży zawodowych, w tym roczny staż w Fundacji Synapsis oraz w CWI Krok po kroku. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako logopeda w trzech przedszkolach terapeutycznych i w szkole podstawowej oraz jako pedagog specjalny w klasie terapeutycznej. Obecnie prowadzi terapię i diagnozę w przedszkolu integracyjnym oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami mowy i języka różnego pochodzenia – z autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, MPD, FAS, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, alalią, dyslalią. W pracy stara się wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dąży do tego, aby jak najlepiej zrozumieć trudności dziecka oraz wspierać jego mocne strony.

Ewa Jagodzińska – dietetyk medyczny. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (AWF w Warszawie). Na co dzień pracuje w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracuje z osobami pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, również zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzicami. Jest autorką wielu publikacji dotyczących prawidłowego odżywiania oraz postępowania dietetycznego w autyzmie. Jest ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu, wypowiada się dla mediów. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia z zakresu diety. Praca jest jej wielką pasją, dlatego podchodzi do swoich pacjentów z wielką wyrozumiałością, ciesząc się każdym, choćby najmniejszym ich sukcesem.

 

 

 

Dowiedz się więcej o naszych specjalistach w innych miastach

Kraków :: Wrocław