Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Kraków

Terapeuci Kraków

Nasz zespół w Krakowie

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Katarzyna Zielińska – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością sprzężoną, a także przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz zaburzenia emocjonalne. Prowadziła terapię zarówno indywidualną, jak i grupową, a także trening umiejętności społecznych. Udzielała także konsultacji i porad rodzinnych, przeprowadzała wywiady środowiskowe i była odpowiedzialna za współpracę z rodzinami. Ukończyła kursy oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dziecka z autyzmem, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, pracy z rodziną, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, treningu umiejętności społecznych, integracji sensorycznej. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Kinga Adamska – mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała też psychologię na Universite Lyon II we Francji. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies przygotowującym do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Pomaga osobom z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami jedzenia, zmagającymi się z lękami, stresem, problemami w życiu osobistym i społecznym. Swoją pracę poddaje superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych, w Szpitalu MSWiA na Oddziale Psychoterapii, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, w Child and Family Policy Center na New York University.

Patrycja Sądorowska – psycholog, absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Doświadczenie zdobywała dzięki stażom i praktykom realizowanym w przedszkolach, szkołach, poradniach. Jest certyfikowanym terateutą Trenigu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki. Obecnie pracuje jako terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje z zakresu prawidłowości rozwojowych dzieci orazjest członkiem zespołu diagnozującego w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Karina Rosz – psycholog dziecięcy, absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies przygotowującym do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Ukończyła III stopniowe szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowania-terapii dzieci z autyzmem. Specjalizuje się w terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), zaburzeniami zachowania, lękowymi oraz z zaburzeniami nastroju. Certyfikowany trener Biofeedback I-szego stopnia. Doświadczenie zdobywała na stażu w Fundacji Zdążyć Dzieciom z Pomocą, pracując w ośrodkach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przedszkolach integracyjnych.

Małgorzata Frączek – psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania Certyfikatu w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej afiliowanym przez European Association for Psychotherapy, oferuję pomoc psychologiczną osobom w chwilach kryzysu życiowego, doświadczającym trudności emocjonalnych, stanów lękowych, obniżonego nastroju, depresji czy też problemów w budowaniu satysfakcjonujących relacji i więzi z innymi ludźmi. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych. W pracy terapeutycznej stosuje podejście integratywne, korzystając z różnych nurtów psychoterapii. Dostosowuje terapię do doświadczenia życiowego osoby, jej spojrzenia na siebie i rzeczywistość, posiadanych umiejętności i zasobów psychicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadząc poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej (ukończyła studia podyplomowe w tym obszarze), a także odbywając staże kliniczne m.in w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Oddział Zaburzeń Afektywnych) oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (Oddział Ogólny Psychiatryczny).

Alicja Mądry – psycholog dziecięcy, absolwentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany trener umiejętności społecznych oraz kontroli złości. Terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy środowiskowej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także ich rodzinami oraz podczas licznych staży w placówkach oświatowych i klinicznych. Na co dzień pracuje w Przedszkolu Terapeutycznym PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się prowadzeniem konsultacji psychologicznych oraz terapii ręki. Jest także członkiem zespołu diagnozującego w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera.

TERAPEUCI BIOFEEDBACK

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Barbara Krawczyk – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z tytułem magistra fizjoterapii. Posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte podczas Studium Pedagogicznego dla Absolwentów na Politechnice Krakowskiej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu wspierania rozwoju małego dziecka oraz fizjoterapii dzieci i dorosłych m.in. Integracja Sensoryczna I i II stopnia, PNF Podstawowy, Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Fizjoterapia Dziecka Ryzyka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk lub wolontariatu głównie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży m.in. w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci, Maltańskim Centrum Pomocy w Krakowie, Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie oraz podczas pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej i niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Krakowie. Odbyła również 4-miesięczne praktyki zagraniczne w Rovaniemi w Finlandii w ramach programu Erasmus Plus (m.in. w szpitalu, gabinecie fizjoterapii oraz ośrodku szkolno-wychowawczym). Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Magdalena Sternalska – terapeuta zajęciowy, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Pracuje w Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca (NiepublicznePrzedszkole „PARKOWE SKRZATY”, Niepubliczne Przedszkole „ZIPI INKLUZJA”, Społeczna Szkoła Podstawowa „ZIPI INKLUZJA”). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii ręki u dzieci. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Terapii PROMITIS, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej. W Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym realizuje terapię dzieciom ze spektrum autyzmu w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

LEKARZE PSYCHIATRZY

Elżbieta Maślany – lek. med., specjalista I stopnia pediatrii, specjalista II stopnia psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Akademii Medycznej im Mikołaja Kopernika w Krakowie. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Szkoliła się m.in. w zakresie terapii rodziny, terapii ADHD. W swojej pracy stosuje również podejście behawioralno-poznawcze. Posiada wieloletnie doświadczenie w pacy z dziećmi, młodzieżą oraz całymi rodzinami. Od lat współpracuje z wieloma placówkami pomagającymi dzieciom z problemami rozwojowymi i psychiatrycznymi. W Centrum Terapii Promitis należy do zespołu diagnozującego autyzm i zespół Aspergera.

Joanna Piekarska – lekarz medycyny, absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych – pracuje jako lekarz rezydent w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schizofrenii, zaburzeń afektywnych, zaburzeń snu, zaburzeń lękowych.

LOGOPEDZI

Monika Bukowiecka – logopeda, absolwentka Akademii Pedagogicznej na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas kilku lat pracy w przedszkolu samorządowym, natomiast praktykę logopedyczną nadal rozwija poprzez codzienną pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami (dyslalie, alalia, opóźniony rozwój mowy, autyzm, zespół Aspergera, mowa bezdźwięczna, dysleksja i inne), liczne szkolenia (np. autyzm, AAC, PECS) oraz udział w konferencjach logopedycznych. Prowadzi zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej, wczesnej nauki czytania oraz logorytmiki, zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Jest osobą życzliwą, cierpliwą i zaangażowaną. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

Anna Nawrot – neurologopeda, filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Uczestniczka szkoleń (certyfikat z wykorzystania elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, certyfikat szkolenia MAKATON – szkolenie podstawowe) i konferencji logopedycznych. Pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, dysleksją, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją. Stale rozwija swoje kompetencje i wzbogaca warsztat pracy. Prywatnie mama dwójki dzieci i właścicielka labradora.

TERAPEUTA METODY WARNKEGO

Ewa Dybowicz – psycholog, terapeuta metody Warnkego. Absolwentka psychologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej. Ukończyła kurs metody Warnkego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (KIRE). Posiada doświadczenie w pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji. W pracy wykorzystuje Metodę Freda Warnkego, starając się przekonać  dzieci,  że  nauka czytania i pisania  może być przyjemnością i przynosić satysfakcję.

PEDAGODZY SPECJALNI

Adrianna Kozubal – pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest certyfikowanym Terapeutą Ręki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, aktualnie poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje jako terapeuta w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dzieci z autyzmem, a także pełni funkcję Zastępcy Koordynatora. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię pedagogiczną dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz terapię ręki.

10 LAT PROMITIS