Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Kraków

Terapeuci Kraków

Nasz zespół w Krakowie

 

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Katarzyna Zielińska – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością sprzężoną, a także przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz zaburzenia emocjonalne. Prowadziła terapię zarówno indywidualną, jak i grupową, a także trening umiejętności społecznych. Udzielała także konsultacji i porad rodzinnych, przeprowadzała wywiady środowiskowe i była odpowiedzialna za współpracę z rodzinami. Ukończyła kursy oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dziecka z autyzmem, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, pracy z rodziną, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, treningu umiejętności społecznych, integracji sensorycznej. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Kinga Adamska – mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała też psychologię na Universite Lyon II we Francji. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies przygotowującym do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Pomaga osobom z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami jedzenia, zmagającymi się z lękami, stresem, problemami w życiu osobistym i społecznym. Swoją pracę poddaje superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych, w Szpitalu MSWiA na Oddziale Psychoterapii, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, w Child and Family Policy Center na New York University.

Aneta Baranowska – psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany praktyk NLP oraz trener Wideotreningu Komunikacji. Ukończyła renomowane szkolenia w zakresie osobistego rozwoju oraz psychologii sportu i psychologii osiągnięć. Certyfikowany trener Biofeedback. Pracowała z dziećmi przedszkolnymi i młodzieżą w międzynarodowych zespołach. Prowadzi terapię w języku polskim i języku angielskim. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, moczeniem nocnym (szkolenie w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej), zaburzeniami zachowania i mutyzmem. Na co dzień jest psychologiem w przedszkolu integracyjnym w Skawinie.

Natalia Zasada – psycholog, psychoterapeuta, absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów realizowała ścieżkę z psychologii klinicznej. Ukończyła także 2-letnie studia podyplomowe z zakresu kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie jest w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie na oddziałach Kliniki Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym na pododdziale Leczenia Zaburzeń Psychotycznych i Leczenia Depresji, a także w Zakładzie Terapii Rodzin. Pracowała także z osobami uzależnionymi prowadząc grupy terapeutyczne i ze służbami mundurowymi MSW. Od kilku lat związana jest z placówkami działającymi w obrębie służby zdrowia, gdzie zajmuje się psychoterapią, diagnostyką i poradnictwem psychologicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Jest to forma terapii koncentrująca się przede wszystkim na niekorzystnych sposobach interpretowania rzeczywistości, obrazie siebie i innych. Psychoterapia ta opiera się w dużej mierze na relacji terapeutycznej. Pracuje z ludźmi, którzy nie odczuwają satysfakcji w relacjach z innymi, borykają się z niskim poczuciem własnej wartości, cierpią na depresję lub inne zaburzenia nastroju, nerwicę, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, osobowości lub te pod postacią psychosomatyczną. Pomaga też ludziom przeżywającym wszelkiego rodzaju kryzysy życiowe. Praca terapeutyczna podlega stałej superwizji superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

TERAPEUCI BIOFEEDBACK

Katarzyna Malara – pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi zdobyte podczas pracy w placówkach terapeutycznych, szkołach i przedszkolach specjalnych oraz integracyjnych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia. Posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami terapeutycznymi, jako kurator osób niepełnosprawnych, pedagog szkolny, oraz w kierowaniu organizacją pozarządową. Na co dzień pracuje w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie zajmuje się koordynacją pracy terapeutów oraz prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi również treningi EEG Biofeedback.

Felicja Habdank – certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback II stopnia. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, ukończyła kursy z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii. Poszukuje nowości i innowacji naukowych. Od kilku lat zajmuje się biofeedbackiem dla siebie i najbliższych, a mózg i umysł zafascynowały ją na tyle, że postanowiła pomagać innym w trenowaniu i rozwijaniu mózgu oraz zdolności umysłowych. Kiedy przekonała się, że nasz mózg i umysł są naprawdę wspaniałe, postanowiła dzielić się tą wiedzą poszerzając ją o sprawdzone treningi metodą EEG Biofeedback. Mając szeroką wiedzę psychologiczno-pedagogiczną wie, że Biofeedback należy wspomagać innymi metodami terapeutycznymi.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Katarzyna Kowalczyk – pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki.Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej. Posiada kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii metodą SI. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu wspierania rozwoju małego dziecka, m.in.: terapia taktylna, terapia ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Kurs Masażu I i II stopień, scenoplastyka.

Dominika Igielski – pedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, dyplomowany technik masażu. Studiowała na Uniwersytecie Papieskim (nauki o rodzinie – terapia zajęciowa) oraz na Wyższej Szkole  Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie (pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą). Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz współpracy z jego rodzicami m.in. Biblioterapia, Bajkoterapia, Terapia Ręki I-go i II-go stopnia, Szkolenie trenerskie I-go stopnia uprawniające do prowadzenia zajęć metodą „Sensoplastyka® – Plastyka Sensoryczna”, „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej”, „Przeciwdziałanie agresji w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działanie nauczyciela” „Kompetencje społeczne nauczycieli przedszkoli” oraz wiele innych szkoleń z zakresu Integracji Sensorycznej takich jak „Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk” „Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle”, „Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka” „Ruch – Rozwój – Nauka, czyli wpływ integracji sensorycznej i aktywności ruchowej na uczenie się”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej. Przez ostatnie lata pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Obecnie pracuje w przedszkolu terapeutycznym PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Monika Florkowska – oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka uczelni krakowskich: Uniwersytetu Pedagogicznego (pedagogika specjalna) oraz Uniwersytetu Papieskiego (nauki o rodzinie: poradnictwo i mediacje). Od kilku lat czynny nauczyciel/ terapeuta w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Krakowie. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu autyzmu, trudnych zachowań, chorób przewlekłych, dostosowań wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci zarówno z zaburzeniami jak i ucznia zdolnego, twórczego myślenia, technik pamięciowych. Od wielu lat wychowawca w czasie koloni i obozów dla dzieci i młodzieży. Prywatnie miłośniczka kawy i twórczyni własnych przepisów kulinarnych.

Magdalena Komenda – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi oraz dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.  Początki swojego doświadczenia zawodowego zdobywała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie, a następnie w placówkach terapeutycznych, szkole integracyjnej, jak również na turnusach rehabilitacyjnych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi  diagnozy i terapię integracji sensorycznej.

TERAPEUTA RĘKI

Kinga Boczek – pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowany terapeuta ręki Smart Hand Model. Studiowała na Uniwersytecie Papieskim kierunek Nauki o Rodzinie –poradnictwo i mediacje, równocześnie nabywając uprawnienia w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym do prowadzenia zajęć WDŻwR w szkołach. Absolwentka studiów podyplomowych w Tarnowskiej Szkole Wyższej (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zdobyte m.in. w przedszkolu terapeutycznym PROMITIS. Praktykę w zawodzie zdobyła również angażując się w liczne akcje i projekty specjalistyczne w placówkach takich jak: Siemacha, PCPR w Krakowie, Alma Spei, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt, przedszkola. Prowadziła warsztaty wewnętrzne i zewnętrzne dla dzieci z autyzmem i ich rodziców. Obecnie pracuje jako nauczyciel i pedagog specjalny w szkole podstawowej prowadząc zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jako terapeuta ręki Smart Hand Model prowadząc diagnozę i terapię w Centrum Terapii PROMITIS.

Joanna Bieniek – pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowany terapeuta ręki oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki specjalnej na specjalności: Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Tytuł magistra uzyskała na specjalności: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Obecnie studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Praktykę zawodową z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyła w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy społecznej. Obecnie pracuje jako terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidulaną oraz grupową. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i terapię ręki oraz jest członkiem zespołu diagnozującego w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

LEKARZE PSYCHIATRZY

Elżbieta Maślany – lek. med., specjalista I stopnia pediatrii, specjalista II stopnia psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Akademii Medycznej im Mikołaja Kopernika w Krakowie. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Szkoliła się m.in. w zakresie terapii rodziny, terapii ADHD. W swojej pracy stosuje również podejście behawioralno-poznawcze. Posiada wieloletnie doświadczenie w pacy z dziećmi, młodzieżą oraz całymi rodzinami. Od lat współpracuje z wieloma placówkami pomagającymi dzieciom z problemami rozwojowymi i psychiatrycznymi. W Centrum Terapii Promitis należy do zespołu diagnozującego autyzm i zespół Aspergera.

Joanna Piekarska – lekarz medycyny, absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych – pracuje jako lekarz rezydent w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schizofrenii, zaburzeń afektywnych, zaburzeń snu, zaburzeń lękowych.

Adam Polański – lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Przedstawiciel nurtu humanistycznego Szkoły Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu pełnego przekroju zaburzeń i chorób psychicznych. W Centrum Terapii Promitis należy do zespołu diagnozującego autyzm i zespół Aspergera.

Marek Dybała – specjalista psychiatra. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Szkolenie specjalizacyjne realizował w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doświadczenie zdobywał również w Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie, natomiast w pracy ambulatoryjnej m.in. w przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz w Miejskim Centrum Terapii Uzależnień. Aktualnie pracuje m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie na stanowisku starszego asystenta.

DIETETYK

Ewa Jagodzińska-Piekarniak – dietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (AWF w Warszawie). Należy do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracuje z osobami pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami. Jest autorką wielu publikacji dotyczących diety w autyzmie, ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu diety. Praca jest jej wielką pasją, dlatego podchodzi do swoich pacjentów z wielką wyrozumiałością, ciesząc się każdym, choćby najmniejszym ich sukcesem.

LOGOPEDZI

Marta Moneta – logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej, pracuje z dziećmi niesłyszącymi,  z autyzmem, z Zespołem Aspergera, afazją, dysleksją, alalią, opóźnionym rozwojem mowy. Prowadzi warsztaty z emisji głosu. Interesuje się rozwojem systemu językowego dzieci niesłyszących, nazywaniem emocji i uczuć  w tekstach dzieci niesłyszących, programowaniem języka.

Monika Bukowiecka – logopeda, absolwentka Akademii Pedagogicznej na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas kilku lat pracy w przedszkolu samorządowym, natomiast praktykę logopedyczną nadal rozwija poprzez codzienną pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami (dyslalie, alalia, opóźniony rozwój mowy, autyzm, zespół Aspergera, mowa bezdźwięczna, dysleksja i inne), liczne szkolenia (np. autyzm, AAC, PECS) oraz udział w konferencjach logopedycznych. Prowadzi zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej, wczesnej nauki czytania oraz logorytmiki, zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Jest osobą życzliwą, cierpliwą i zaangażowaną. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

REHABILITANCI

Dorota Pamuła – mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, certyfikowany terapeuta NDT Bobath Baby, Integracji Sensorycznej oraz Kinesiology Taping. Doświadczenie kliniczne w pracy z niemowlętami i dziećmi pogłębiała w ośrodkach wczesnej interwencji oraz poradniach rehabilitacyjnych w Pszczynie,  a następnie w Częstochowie. Od kilku lat pracuje jako lider podczas kursów NDT-Bobath w Centrum Edukacji Podyplomowej Reha Plus w Krakowie pod okiem najlepszych terapeutów w Polsce i za granicą. Stale wzbogaca warsztat pracy o najbardziej aktualne sposoby prowadzenia terapii oraz wspomagania jej przez integrację sensoryczną, pracę na tkankach miękkich, plastrowanie, zaopatrzenie ortopedyczne i inne pomoce.

TERAPEUTA METODY WARNKEGO

Ewa Dybowicz – psycholog, terapeuta metody Warnkego. Absolwentka psychologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej. Ukończyła kurs metody Warnkego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (KIRE). Posiada doświadczenie w pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji. W pracy wykorzystuje Metodę Freda Warnkego, starając się przekonać  dzieci,  że  nauka czytania i pisania  może być przyjemnością i przynosić satysfakcję.

10 LAT PROMITIS