Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Kraków

Terapeuci Kraków

Nasz zespół w Krakowie

 

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Katarzyna Zielińska – psycholog, absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością sprzężoną, a także przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz zaburzenia emocjonalne. Prowadziła terapię zarówno indywidualną, jak i grupową, a także trening umiejętności społecznych. Udzielała także konsultacji i porad rodzinnych, przeprowadzała wywiady środowiskowe i była odpowiedzialna za współpracę z rodzinami. Ukończyła kursy oraz szkolenia z zakresu wspierania rozwoju dziecka z autyzmem, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, pracy z rodziną, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, treningu umiejętności społecznych, integracji sensorycznej. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Kinga Adamska – mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała też psychologię na Universite Lyon II we Francji. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies przygotowującym do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Pomaga osobom z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami jedzenia, zmagającymi się z lękami, stresem, problemami w życiu osobistym i społecznym. Swoją pracę poddaje superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych, w Szpitalu MSWiA na Oddziale Psychoterapii, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, w Child and Family Policy Center na New York University.

Aneta Baranowska – psycholog, absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany praktyk NLP oraz trener Wideotreningu Komunikacji. Ukończyła renomowane szkolenia w zakresie osobistego rozwoju oraz psychologii sportu i psychologii osiągnięć. Certyfikowany trener Biofeedback. Pracowała z dziećmi przedszkolnymi i młodzieżą w międzynarodowych zespołach. Prowadzi terapię w języku polskim i języku angielskim. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, moczeniem nocnym (szkolenie w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej), zaburzeniami zachowania i mutyzmem. Na co dzień jest psychologiem w przedszkolu integracyjnym w Skawinie.

Aneta Pochylska – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Filozoficznym na kierunku Psychologia. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej. Specjalizuje się w terapii dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami lękowymi, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz z elementami Treningu Umiejętności Społecznych. Swoje doświadczenie nabywała na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym.

Patrycja Sądorowska – psycholog, absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. Doświadczenie zdobywała dzięki stażom i praktykom realizowanym w przedszkolach, szkołach, poradniach. Jest certyfikowanym terateutą Trenigu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki. Obecnie pracuje jako terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje z zakresu prawidłowości rozwojowych dzieci orazjest członkiem zespołu diagnozującego w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

Małgorzata Łagoda – magister psychologii o specjalności psychoonkolog, psychoprofilaktyka oraz pomoc psychologiczna. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym wykorzystując dialog motywujący. W swojej pracy pomaga osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, lęk paniczny, fobię społeczną czy zaburzenia nastroju. Oferuje pomoc i wsparcie osobom chorym onkologicznie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Klinice Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania, oddziałach ogólnopsychiatrycznych w Zakładzie Psychoterapii i Zaburzeń Behawioralnych, również w Stowarzyszeniu Zdrowia Psychicznego Misericordia. Należy do Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jest pod stałą superwizją kliniczną u licencjonowanych superwizorów. W pracy zawodowej kieruje się kodeksem etycznym psychologa
i psychoterapeuty.

TERAPEUCI BIOFEEDBACK

Katarzyna Malara – pedagog specjalny, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi zdobyte podczas pracy w placówkach terapeutycznych, szkołach i przedszkolach specjalnych oraz integracyjnych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia. Posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami terapeutycznymi, jako kurator osób niepełnosprawnych, pedagog szkolny, oraz w kierowaniu organizacją pozarządową. Na co dzień pracuje w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie zajmuje się koordynacją pracy terapeutów oraz prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi również treningi EEG Biofeedback.

Felicja Habdank – certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback II stopnia. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, ukończyła kursy z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii. Poszukuje nowości i innowacji naukowych. Od kilku lat zajmuje się biofeedbackiem dla siebie i najbliższych, a mózg i umysł zafascynowały ją na tyle, że postanowiła pomagać innym w trenowaniu i rozwijaniu mózgu oraz zdolności umysłowych. Kiedy przekonała się, że nasz mózg i umysł są naprawdę wspaniałe, postanowiła dzielić się tą wiedzą poszerzając ją o sprawdzone treningi metodą EEG Biofeedback. Mając szeroką wiedzę psychologiczno-pedagogiczną wie, że Biofeedback należy wspomagać innymi metodami terapeutycznymi.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Magdalena Komenda – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi oraz dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.  Początki swojego doświadczenia zawodowego zdobywała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie, a następnie w placówkach terapeutycznych, szkole integracyjnej, jak również na turnusach rehabilitacyjnych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi  diagnozy i terapię integracji sensorycznej.

Barbara Musiał – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z tytułem magistra fizjoterapii. Posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte podczas Studium Pedagogicznego dla Absolwentów na Politechnice Krakowskiej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń z zakresu wspierania rozwoju małego dziecka oraz fizjoterapii dzieci i dorosłych m.in. Integracja Sensoryczna I i II stopnia, PNF Podstawowy, Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Fizjoterapia Dziecka Ryzyka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wielu praktyk lub wolontariatu głównie w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży m.in. w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci, Maltańskim Centrum Pomocy w Krakowie, Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie oraz podczas pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej i niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Krakowie. Odbyła również 4-miesięczne praktyki zagraniczne w Rovaniemi w Finlandii w ramach programu Erasmus Plus (m.in. w szpitalu, gabinecie fizjoterapii oraz ośrodku szkolno-wychowawczym). Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Katarzyna Kapałka – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza) i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna). Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej posiadający uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii metodą SI. Uczestniczka szkoleń i warsztatów z zakresu wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej zarówno w przedszkolach jak i w szkole podstawowej.

TERAPEUTA RĘKI

Kinga Boczek – pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowany terapeuta ręki Smart Hand Model. Studiowała na Uniwersytecie Papieskim kierunek Nauki o Rodzinie –poradnictwo i mediacje, równocześnie nabywając uprawnienia w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym do prowadzenia zajęć WDŻwR w szkołach. Absolwentka studiów podyplomowych w Tarnowskiej Szkole Wyższej (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zdobyte m.in. w przedszkolu terapeutycznym PROMITIS. Praktykę w zawodzie zdobyła również angażując się w liczne akcje i projekty specjalistyczne w placówkach takich jak: Siemacha, PCPR w Krakowie, Alma Spei, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt, przedszkola. Prowadziła warsztaty wewnętrzne i zewnętrzne dla dzieci z autyzmem i ich rodziców. Obecnie pracuje jako nauczyciel i pedagog specjalny w szkole podstawowej prowadząc zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jako terapeuta ręki Smart Hand Model prowadząc diagnozę i terapię w Centrum Terapii PROMITIS.

Joanna Bieniek – pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowany terapeuta ręki oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki specjalnej na specjalności: Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Tytuł magistra uzyskała na specjalności: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Obecnie studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Praktykę zawodową z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyła w przedszkolach oraz szkołach specjalnych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy społecznej. Obecnie pracuje jako terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem PROMITIS, gdzie prowadzi terapię indywidulaną oraz grupową. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i terapię ręki oraz jest członkiem zespołu diagnozującego w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

LEKARZE PSYCHIATRZY

Elżbieta Maślany – lek. med., specjalista I stopnia pediatrii, specjalista II stopnia psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Akademii Medycznej im Mikołaja Kopernika w Krakowie. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Szkoliła się m.in. w zakresie terapii rodziny, terapii ADHD. W swojej pracy stosuje również podejście behawioralno-poznawcze. Posiada wieloletnie doświadczenie w pacy z dziećmi, młodzieżą oraz całymi rodzinami. Od lat współpracuje z wieloma placówkami pomagającymi dzieciom z problemami rozwojowymi i psychiatrycznymi. W Centrum Terapii Promitis należy do zespołu diagnozującego autyzm i zespół Aspergera.

Joanna Piekarska – lekarz medycyny, absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych – pracuje jako lekarz rezydent w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schizofrenii, zaburzeń afektywnych, zaburzeń snu, zaburzeń lękowych.

Adam Polański – lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Przedstawiciel nurtu humanistycznego Szkoły Krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu pełnego przekroju zaburzeń i chorób psychicznych. W Centrum Terapii Promitis należy do zespołu diagnozującego autyzm i zespół Aspergera.

DIETETYK

Ewa Jagodzińska-Piekarniak – dietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka oraz podyplomowych studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (AWF w Warszawie). Należy do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracuje z osobami pragnącymi zmienić swój sposób odżywiania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami. Jest autorką wielu publikacji dotyczących diety w autyzmie, ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu diety. Praca jest jej wielką pasją, dlatego podchodzi do swoich pacjentów z wielką wyrozumiałością, ciesząc się każdym, choćby najmniejszym ich sukcesem.

LOGOPEDZI

Monika Bukowiecka – logopeda, absolwentka Akademii Pedagogicznej na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła podczas kilku lat pracy w przedszkolu samorządowym, natomiast praktykę logopedyczną nadal rozwija poprzez codzienną pracę z dziećmi z różnymi zaburzeniami (dyslalie, alalia, opóźniony rozwój mowy, autyzm, zespół Aspergera, mowa bezdźwięczna, dysleksja i inne), liczne szkolenia (np. autyzm, AAC, PECS) oraz udział w konferencjach logopedycznych. Prowadzi zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej, wczesnej nauki czytania oraz logorytmiki, zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Jest osobą życzliwą, cierpliwą i zaangażowaną. W Centrum Terapii PROMITIS zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.

Anna Nawrot – neurologopeda, filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Uczestniczka szkoleń (certyfikat z wykorzystania elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, certyfikat szkolenia MAKATON – szkolenie podstawowe) i konferencji logopedycznych. Pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, dyslalią, dysleksją, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją. Stale rozwija swoje kompetencje i wzbogaca warsztat pracy. Prywatnie mama dwójki dzieci i właścicielka labradora.

REHABILITANCI

Dorota Pamuła – mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, certyfikowany terapeuta NDT Bobath Baby, Integracji Sensorycznej oraz Kinesiology Taping. Doświadczenie kliniczne w pracy z niemowlętami i dziećmi pogłębiała w ośrodkach wczesnej interwencji oraz poradniach rehabilitacyjnych w Pszczynie,  a następnie w Częstochowie. Od kilku lat pracuje jako lider podczas kursów NDT-Bobath w Centrum Edukacji Podyplomowej Reha Plus w Krakowie pod okiem najlepszych terapeutów w Polsce i za granicą. Stale wzbogaca warsztat pracy o najbardziej aktualne sposoby prowadzenia terapii oraz wspomagania jej przez integrację sensoryczną, pracę na tkankach miękkich, plastrowanie, zaopatrzenie ortopedyczne i inne pomoce.

TERAPEUTA METODY WARNKEGO

Ewa Dybowicz – psycholog, terapeuta metody Warnkego. Absolwentka psychologii  Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej. Ukończyła kurs metody Warnkego oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (KIRE). Posiada doświadczenie w pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się o charakterze dysleksji. W pracy wykorzystuje Metodę Freda Warnkego, starając się przekonać  dzieci,  że  nauka czytania i pisania  może być przyjemnością i przynosić satysfakcję.

10 LAT PROMITIS