Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej w Warszawie   Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy, nauczyć się nowych dyscyplin sportowych, a będąc w głośnym miejscu skupić się na przykład na pisaniu, a nie zatykaniu uszu, by odciąć się od hałasu. U dziecka wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym. Ilość odbieranych wrażeń zmysłowych wzrasta gwałtownie wraz z chwilą narodzenia, a rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci z zaburzeniami tych procesów mogą mieć na przykład problemy z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, wykonywaniem precyzyjnych ruchów, czy utrzymaniem równowagi. Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej? Dziecko unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach itp., cierpi na chorobę lokomocyjną, nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty ze złapaniem piłki, jest niezgrabne ruchowo, myli strony prawo-lewo, ma opóźniony rozwój mowy, obniżoną percepcję słuchową i wzrokową, jest nadwrażliwe na pewne dźwięki, ma trudności w nauce czytania i pisania, jest nadpobudliwe ruchowo, ma trudności z koncentracją, z trudem zapamiętuje, negatywnie reaguje na bodźce dotykowe – nie lubi chodzić boso, nie lubi mycia włosów, czesania, podczas mycia zębów pojawia się odruch wymiotny. Jeśli zauważysz u swojego dziecka powyższe objawy, są one wskazaniem do konsultacji z terapeutą SI. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzimy zarówno diagnozę jak i terapię SI. Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, profesjonalnie wyposażone sale i odpowiednią jakość sprzętów. Prowadzimy terapię SI dla dzieci: z ADHD, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe, ze zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem aktywności ruchowej, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, ze słabą koordynację ruchową, z trudnościami w nauce, słabą koncentracją, męczliwych, z nadpobudliwością psychoruchową, wycofujących się z kontaktów społecznych, z opóźnionym rozwojem mowy, mających trudności z czynnościami samoobsługowymi, planowaniem ruchu.   Terapię integracji sensorycznej prowadzimy już od 2000 roku   Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia integracji sensorycznej w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Więcej informacji Integracja sensoryczna Warszawa ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga...

Czytaj więcej...

Integracja sensoryczna – terapia Kraków i Wrocław

Integracja sensoryczna jest metodą terapeutyczną, która polega na działaniach zmierzających do integracji czynności zmysłów oraz utworzeniu właściwej reakcji układu nerwowego na bodźce. Zaburzenia integracji sensorycznej objawiają się trudnościami w odbieraniu, analizie i interpretacji bodźców docierających do człowieka. Trudności te mogą pojawić się na różnych etapach rozwoju dziecka i dotyczą różnych obszarów jego funkcjonowania. Centrum Terapii PROMITS prowadzi terapię integracji sensorycznej już od 2000 roku. Terapia integracji sensorycznej to nauczenie mózgu tego, w jaki sposób dokonywać integracji danych sensorycznych. Uczenie się jest cechą indywidualną, dlatego proces terapeutyczny przebiega w różnych ramach czasowych, a na efektywność terapii wpływa: rodzaj i rozległość dysfunkcji, motywacja dziecka do pracy, intensywność sesji oraz zaangażowanie rodziców. Dlaczego Centrum Terapii PROMITIS ? najlepsi, doświadczeni terapeuci SI profesjonalna, dobrze wyposażona sala terapeutyczna rekomendacja PSTIS (2006 r.) Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedną z metod stosowanych w terapii dzieci, u których zaobserwować możemy trudności w zakresie : umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi); problemów emocjonalnych (nadmierna ruchliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi); opóźnionego rozwoju mowy; opanowywania technik szkolnych (problemy dysleksji); kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się; nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD); nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne; nadwrażliwości na ruch ( negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)   W Centrum Terapii PROMITIS prowadzimy zarówno diagnozę jak i terapię SI. Zapewniamy profesjonalnie wyposażone sale i odpowiednią jakość sprzętów. Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na szczegółowych badaniach diagnostycznych obejmujących: wystandaryzowane testy SI, próby obserwacji klinicznej oraz wywiad z rodzicami. Precyzyjne określenie rodzaju oraz stopnia deficytów występujących u dziecka pozwala na programowanie zindywidualizowanych i skutecznych oddziaływań terapeutycznych. Im wcześniej zostaną rozpoznane przyczyny zaburzeń, tym lepsze będą efekty terapii. Każde dziecko ma specyficzne potrzeby sensoryczne i te potrzeby się zmieniają więc terapia musi obejmować wiele możliwości do dostarczania bodźców sensorycznych i ruchu. Dlatego terapeuci dysponują dużą kolekcją sprzętu do huśtania, kręcenia się, toczenia się, wspinania się, skakania, jeżdżenia i innych przyrządów zapewniających ruch całego ciała. Mają też wiele rzeczy które dziecko może łapać, manipulować i rzucać. /…/ Jeśli dziecko jest zdolne do tego, by samo wybierać sprzęt ? wybiera. Jeśli nie jest, to terapeuta prowadzi je do wyboru właściwego sprzętu.? /J.Ayres s.147-148. 1980/ Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia integracji sensorycznej w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Więcej informacji   Terapia integracji sensorycznej Kraków ul. Grottgera 1 lok. 3, kod: 30-035 Więcej informacji kontaktowych znajdą Państwo tutaj Terapia integracji sensorycznej Wrocław ul. Kościuszki 108...

Czytaj więcej...

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej przebiega podczas kilku spotkań i oparta jest o wystandaryzowane testy. Wykwalifikowany terapeuta dokładnie analizuje informacje uzyskane od rodziców dziecka oraz przeprowadza próby z dzieckiem. Na bazie zdobytych informacji pisze diagnozę i zalecenia do pracy z dzieckiem. Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z kilku części: 1. Wywiad z rodzicami – terapeuta zadaje rodzicom szereg pytań dotyczących przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w niemowlęctwie, przebytych chorób, problemów zdrowotnych dziecka. 2. Kwestionariusze – rodzice są proszenie o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które pozwalają uzupełnić wyniki diagnozy. Pamiętajmy, że to rodzic najlepiej zna swoje dziecko i jest jego najlepszym obserwatorem. 3. Próby kliniczne – terapeuta prosi dziecko o wykonanie kilku prób, które maja za zadanie stwierdzić, czy u dziecka występują przetrwałe odruchy, jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, praca oczu, koordynacja. 4. Testy – dziecko powyżej 4 roku życia wykonuje testy, które maja pomóc określić jego koordynację, czucie ciała, dokładne czucie i pracę rąk. Testy są standaryzowane na warunki polskie (standaryzacji dokonał Pan Zbigniew Przyrowski) i pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do jego grupy wiekowej. 5. Podsumowanie diagnozy – rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są wyjaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują również diagnozę na piśmie. Zawiera ona: dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów, wnioski, program terapii. Diagnoza składa się z trzech spotkań. Dwa z nich, po około 45-60 minut każde służą przeprowadzeniu wywiadu, testów klinicznych i obserwacji. Po opracowaniu na ich odstawie diagnozy, podczas trzeciego spotkania (ok. 45 min.) terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka. Diagnoza i zalecenia terapeutyczne zostają szczegółowo omówione i przedstawione rodzicom w przystępny i komunikatywny sposób. Jest to również czas, w którym nasz terapeuta odpowiada na wszelkie Państwa pytania związane z diagnozą i ewentulną dalszą terapią Państwa...

Czytaj więcej...

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia SI polega na zachęcaniu i kierowaniu dziecka przez wykwalifikowanego terapeutę do wykonywania aktywności, które mają za zadanie wyzwalać i prowokować do odpowiednich reakcji na bodźce sensoryczne. Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do każdego dziecka. Dostarczają odpowiednich stymulacji: przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej. Stopień trudności wykonywanych ćwiczeń wzrasta ? wymaga się od dziecka coraz bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. Terapia opiera się na ukierunkowanej zabawie. Podczas specjalnie dobranych zabaw ruchowych dziecko w sposób naturalny będzie wyrównywało deficyty w obrębie poszczególnych narządów zmysłów. Postęp najpierw ujawni się w sferze sprawności fizycznej dziecka, następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym, poprawie ulegną funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna. Kluczowe w terapii Integracji Sensorycznej jest nie wyuczanie zachowań. W tym celu ćwiczenia wykonywane przez dziecko dobiera się tak, żeby za każdym razem czymś się różniły. Zadania stawia się na granicy możliwości dziecka, jednak tak, żeby z wysiłkiem było w stanie je wykonać. W ten sposób dziecko poprawia nie tylko swoje funkcjonowanie fizyczne, ale staje się bardziej pewne swoich umiejętności, zyskuje poczucie własnej wartości i sprawstwa. Terapia odbywa się na specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Dla powodzenia terapii bardzo ważny jest dobry kontakt dziecka z terapeutą. Najlepsze efekty osiąga się, kiedy terapia jest w formie zabawy. Ważne jest również żeby terapeuta, bazując na swoim doświadczeniu, dostosowywał trudność zadań do poziomu dziecka i jego samopoczucia. Aby terapia była w pełni efektywna, dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach regularnie, co najmniej raz w...

Czytaj więcej...

Konsultacje SI dzieci do 3 roku życia

Konsultacje z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej dzieci do 3 roku życia. Jeżeli Twoje dziecko: ma trudności z zasypianiem i snem, stale płacze i trudno jest Ci je uspokoić, ma problemy z napięciem mięśniowym (za słabe lub obniżone), ma problemy ze ssaniem, jedzeniem, nie lubi/domaga się się pokarmów o określonej konsystencji, jest zbyt statyczne, mało aktywne lub przciwnie nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulywne,  z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie), ma opóźniony rozwój mowy, chodzi na palcach, unika dotyku różnych przedmiotów, niechętnie bawi się zabawkami, nie manipuluje nimi, nie lubi kąpieli, mycia, czesania włosów, obcinania paznokci, włosów, jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce (zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk), ma kłopoty z umiejętnościami samoobsługowymi (jedzenie posiłków, ubieranie się itp.), obserwujesz u dziecka zachowania autostymulujące/autoagresywne (szczypanie, drapanie się, gryzienie, uderzanie), reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki), Boi się/unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki), nieprawidłowo stoi/siedzi, ma opóźniony rozwój mowy. Może to być sygnał do przeprowadzenia badań w zakresie integracji...

Czytaj więcej...

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania oraz rozróżniania różnych kształtów i struktur materiałów a przede wszystkim osiągnięciu samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Terapia polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka. Terapia uczy również cierpliwości i koncentracji uwagi. Terapia ręki ma na celu: * usprawnianie precyzji ruchów rąk * wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia * wzmacnianie koncentracji * poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej * przekroczenie linii środkowej ciała Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego...

Czytaj więcej...

Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej

Żeby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Jednak objawy zaburzeń są możliwe do rozpoznania przez rodziców i nauczycieli. Mogą to być: zaburzenia napięcia mięśniowego (najczęściej zbyt niskie napięcie) szybka męczliwość niezgrabność ruchowa słaba koordynacja ruchowa problemy z manipulacją, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu trudności w nauce czytania lub pisania trudności w koncentracji unikanie zabaw grupowych wycofywanie się z kontaktów społecznych trudności z wysłuchiwaniem poleceń problemy z nauką jazdy na rowerze unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw nadwrażliwość na światło nadwrażliwość na dźwięki unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami unikanie dotykania niektórych faktur, np. piasku trudności w próbowaniu nowych potraw trudność w założeniu nowych ubrań zaburzenia mowy Pojedynczy objaw nie musi być wskazaniem do diagnozy, jednak już kilka z nich może być wyraźną wskazówką i dziecko powinno mieć wykonaną pełną diagnozę zaburzeń integracji...

Czytaj więcej...

Poznaję świat przez zmysły

Zapraszamy dzieci 2-5 letnie na zajęcia sensoryczne rozwijające wyobraźnie, kreatywnośc i naturalna chęc zabawy. Zajęcia będa świetną okazją na poznanie nowych, ciekawych zabaw z zastosowaniem bezpiecznych produktów. Poprzez aktywną zabawę dzieci będą mogły dostarczać sobie rozmaitych bodźców, które zainspirują je do współnej zabawy z rodzicem.  ZAPISY pod numerem telefonu: 731-003-147 MIEJSCE: ul. Poborzańska 8 lok. U1 Warszawa Zajęcia prowadzi psycholog, terapeuta integracji sensorycznej Izabela Kacperska-Walędziak LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ...

Czytaj więcej...